Novely v zákonech 2019

Daň z příjmů

Platby do zahraničí podléhající srážkové dani mají plátci nově povinnost oznamovat, a to i v případě, že jsou od daně osvobozeni nebo dani nepodléhají na základě smluv o zamezení dvojího zdanění. Výjimkou jsou platby jednoho druhu jednomu příjemci, pokud za měsíc nepřekročí 100 tisíc Kč.  

V důsledku zvýšení rozhodného příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na částku 3 000 Kč měsíčně reaguje novela úpravou ustanovení u srážkové daně. Ta se uplatní z částky do 2 999 Kč měsíčně u poplatníků s nepodepsaným Prohlášením. Toto ustanovení se poprvé použije po 1. květnu 2019, tedy při zúčtování příjmů za květen 2019, tj. v červnu 2019. Tato změna ale nedopadá na příjmy z dohod o provedení práce, kde zůstává limit pro účast na nemocenském pojištění 10 000,- Kč.

Číst dál: Novely v zákonech 2019

Stručný přehled změn v daňových zákonech 2017/2018

DPH (převážně účinnost od 1.4.2017)

 • změny v uplatnění DPH u společností, a to s dvouletým obdobím pro přechod na novou úpravu. Nově se bude každý společník posuzovat samostatně, tzn. obrat každého společníka bude sledován samostatně, každý společník ve své evidenci k DPH, daňovém přiznání, souhrnném i kontrolním hlášení uvádí údaje za svá plnění ale i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti.Dále se ruší pravidlo, dle kterého se uzavřením smlouvy o společnosti s plátcem stává daná osoba rovněž plátcem,

Číst dál: Stručný přehled změn v...

Změny zavedené zákonem č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku

Změny zavedené zákonem č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku

 • Správce daně má právo vyzvat poplatníka k prokázání původu majetku. Uvedené je možné jenom v tom případě, kdy nárůst jmění poplatníka oproti jeho příjmům (které jsou správci daně známy)resp. jeho spotřebě je vyšší než 5 mil. Kč. Osob s jměním do 5 mil. Kč  se tedy výzva k prokázání původu majetku netýká.
 • Pokud poplatník, s nárůstem jmění o více než 5 mil. Kč doloží, že jeho jmění narostlo z příjmů řádně zdaněných, nebo z  příjmů osvobozených od daně (od 1.1.2014 např. dědictví nebo dary v rámci rodiny),nebo z příjmů vyjmutých z předmětu daně (do konce roku 2013 např. dědictví či dary v rámci rodiny) – žádné další povinnosti nebo sankce mu nevzniknou
 • Posuzovat se bude nejenom nárůst jmění, ale i spotřeba – limitní hranice  5 mil. Kč tedy zahrnuje i spotřebu a jiná vydání poplatníka v porovnání s příjmy známými správci daně.
 • Poplatník může taky prokázat, že příjmy, které jsou zdrojem zvýšení majetku byli získané v období, pro které uplynula lhůta pro stanovení daně,

Číst dál: Změny zavedené zákonem č....

Změny v účetnictví platné od 1.1.2016

Novela zákona o účetnictví přinesla zejména tyto změny:

 • znovuzavedení jednoduchého účetnictví, ve kterém se neúčtuje o výnosech a nákladech, ale o příjmech a výdajích, a dále o majetku a závazcích (§ 2 odst. 2 Zákona o účetnictví). Vedení jednoduchého účetnictví je umožněno jen určitému okruhu účetních jednotek (např. spolky, církve, honební společenstva), které současně:
  • nejsou plátci DPH
  • příjmy za poslední účetní období do 3 mil. Kč
  • hodnota majetku do 3 mil. Kč.

           

Číst dál: Změny v účetnictví platné od...