Změny v účetnictví platné od 1.1.2016

            Fyzické osoby mohou i nadále vést daňovou evidenci dle § 7b zákona o daních z příjmů nebo účetnictví.

 • Nově mají povinnost, všechny obchodní společnosti, které jsou střední či velkou účetní jednotkou (§1b Zákona o účetnictví) sestavovat přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Dále jsou na jednotlivé kategorie účetních jednotek kladeny různé nároky, co se týče vedení účetnictví, oceňování a sestavování účetní závěrky,
 • Výroční zprávu musí nově sestavovat i svěřenské fondy,
 • Nově musí účetní závěrku zveřejňovat i účetní jednotky zapsané v jakémkoli rejstříku, nejenom v obchodním rejstříku (tzn. např. i spolky zapsané v rejstříku spolků),
 • Je zavedena povinná lhůta pro zveřejnění účetní závěrky, a to nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované závěrky. Dosud žádná lhůta nebyla stanovena.
 • Pokud povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem neukládá zvláštní předpis, tzv. „malým účetním jednotkám“ vzniká tato povinnost podle dosavadních nezměněných kritérií. U s.r.o. zakládá povinnost auditu překročení dvou z těchto kritérií.
 • Zrušení kategorie zřizovacích výdajů. Na účetní předpisy navazuje i novelizace zákona o daních z příjmů, ze které byly zřizovací výdaje vyňaty z kategorie nehmotného majetku(viz § 32a ZDP). V souladu s přechodným ustanovením k zákonu budou dosavadní zřizovací výdaje postupně doodepsány.
 • O přírůstcích nebo úbytcích zásob vytvořených vlastní činností již není účtováno jako o výnosech, ale do nákladů na účtech účtové skupiny 58. Uvedené platí i pro aktivaci zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností,
 • Přijaté dary v provozní i finanční oblasti jsou nově účtovány do provozních výnosů (předtím zvýšení kapitálu),
 • Účetní skupina 58 a 68 již dále není používaná pro účtování mimořádných nákladů a výnosů, ale pro účtování změn stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci, proto se již mimořádný výsledek hospodaření nevykazuje.
 • Mikro účetní jednotky – právnické osoby již dále nebudou oceňovat cenné papíry reálnou hodnotou. Na změnu v účetnictví navazuje i změna v zákoně o daních z příjmů, na základě které bude  daňově účinným nákladem nabývací hodnota cenného papíru při jeho prodeji a to bez omezení výší tržby z prodeje (§ 24 odst. 2 písm. r) ZDP).  Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou před nabytím účinnosti zákona (do konce roku 2015) se budou i nadále přeceňovat reálnou hodnotou až do doby jejich prodeje. Od roku 2016  tedy bude zahrnuta v daňově účinných nákladech, a to bez omezení výše příjmů, přeceněná hodnota cenného papíru nabytého do 31.12. 2015, resp. nabývací cena cenného papíru nabytého od 1.1.2016.
 • Tvorbu zákonných rezerv je nově možné využít i u právnických osob účtujících v jednoduchém účetnictví. Podmínkou je, že u poplatníka existuje prokazatelná evidence těchto rezerv.

 

Dne 27.2.2016                                                           Ing. Barbora Krížová

Změny v účetnictví platné od 1.1.2016