Změny zavedené zákonem č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku

  • U výzvy k prokázání příjmů neplatí koncentrace řízení, min. lhůta činí 30 dnů, lze jí prodloužit, a tato lhůta je správcovská,
  •  správce daně o tom poplatníka vhodným způsobem vyrozumí.

STANOVENÍ DANĚ PODLE POMUCEK zvláštním způsobem:

-         Použije se v případě, kdy poplatník nedoloží nárůst majetku nebo daň nelze stanovit na základě dokazování a správcem daně stanovená daň pomocí těchto pomůcek přesáhne 2 mil. Kč (tj. 13,4 mil. Kč při 15% sazbě daně),

-  Platí zde fikce, že v uplynulém období vznikl zdanitelný příjem ve výši nedoloženého příjmu,

Pokudje odhad doměřené daně do 2 mil. Kč, správce daně uplatní standardní pomůcky dle Daňového řádu a penále ve výši 20 %,

Pokud ale daň z nedoloženého rozdílu činí více než 2 mil. Kč, uplatní se zvláštní penále 50 % doměřené daně popř. 100 % pokud poplatník se správcem daně nespolupracuje.

-Pokud nelze určit, do kterého období příjmy spadají, hledí se na ně, jakoby vznikly v posledním zdaňovacím období, za které lze daň stanovit,

 - Při stanovení daně výše uvedeným způsobem správce daně přihlédne k okolnostem, z nichž vyplývají výhody pro poplatníka, pouze pokud jím byly uplatněny a prokázány v daném řízení

-Přechodné ustanovení k § 38zb ZDP (penále při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem) – uplatní se až v případě stanovení daně, u níž uplynula lhůta pro podání řádného DAP nebo dodatečného DAP po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. za rok 2016,

Prohlášení o majetku

  • Pokud souhrnná hodnota majetku, který je poplatník v prohlášení o majetku povinen uvést, nepřesahuje 10 000 000 Kč, poplatník v prohlášení může uvést pouze tuto skutečnost a výslovné prohlášení, že tento údaj je pravdivý.
  • Poplatník není v prohlášení o majetku povinen uvést movitou věc, jejíž hodnota nepřesahuje 100 000 Kč, nebo peněžitý dluh nepřesahující 100 000 Kč.
  • Zvýšení trestní sazby z 1 roku na 3 léta: § 227 Trestního řádu -  v případě porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku „Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo se takové povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.“
  • Zákon má účinnost 1. 12. 2016ing. Barbora Krížová, dne 30.12.2016