ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMU pro fyzické osoby

 • S účinností od 1. 1. 2016 jsou osvobozeny :
  • penze vyplácené ze III. pilíře (doplňkového penzijního spoření), jsou-li vypláceny nejméně po dobu 10 let (dosud osvobozeny výplaty penzí pouze na dobu neurčitou podle  § 4 odst. 1 písm. l) bod 1. ZDP)
  • vypořádání účastníků důchodového spořenía to formou výplaty při ukončení důchodového spoření podle zákona (podle § 4 odst. 1 písm. 1) bod 3ZDP), jsou dva způsoby vypořádání
   • převedení jejich stávajících prostředků z druhého důchodového pilíře do třetího důchodového pilíře
   • převedení prostředků na bankovní účet, který sám účastník určí.
 • S účinností 1. 1. 2017:
  • zvýšení osvobozené částky v režimu § 6odst.9 písm. p) Zákona o daních z příjmů (platba zaměstnavatele na penzijní pojištění/připojištění a spoření svého zaměstnance) z 30 000 Kč na 50 000 Kč
  • zvýšení „nezdanitelné části ZD z 12 000 na 24 000 Kč -/§ 15 odst.5 Zákona o daních z příjmů (platba poplatníka na jeho vlastní penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření)
  • zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se již dále nesnižují o částku 12 000 Kč. Částka, kterou lze takto odečíst se rovná částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.

Změny vyvolané změnou Zákona č. 47/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., (branný zákon), ze dne 13. 1. 2016 - účinnost 1. 7. 2016

 • vojákům v povinné a aktivní záloze povolaným k výkonu vojenské činné služby bude vypláceno služné ve stejné výši, jako je předpokládaný služební tarif vojáka z povolání zařazeného na stejném nebo obdobném služebním místě
 • služné a zvláštní příplatek má charakter příjmu ze závislé činnosti
 • s ohledem na jeho výši se osvobození příjmu od daně nevztahuje na tento příjem (podléhá i pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení)
 •  jeho výše v průměru odpovídá průměrné mzdě - hmotné zabezpečení potřeby vojáka i jeho rodiny.
 • povolaní zaměstnaní záložáci musí podat DAP (druhý plátce - bez podepsaného prohlášení)

Změny vyvolané změnou Zákona č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní– účinnost 6. 4. 2016

 • souvisí s implementací dohody FATCA (ForeignAccount Tax ComplianceAct – USA) a realizací směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci
 • v rámci povinné automatické výměny informací budou předávány informace o délce výkonu práce daňových nerezidentů na území České republiky. Je zavedená nová povinnost, a to uvádět na mzdové listy údaj o dni ukončení zaměstnání daňového nerezidenta v ČR(§ 38j odst. 2 písm. e) Zákona o daních z příjmů),
 • údaje o příjmech a dani z odměny členů (nerezidentů) orgánu právnické osoby se pro účely vyplnění přílohy č. 2 vyúčtování budou uvádět samostatně - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků – daňových nerezidentů,podle § 38j odst. 2 písm. f) Zákona o daních z příjmů,
 •  tiskopis MF5530 vzor č. 13 -  v roce 2017 budou vyměňovány první informace (automatická výměna) – tzn. informace za 2016
 • zrušení § 38fa Zákona o daních z příjmů -  platební zprostředkovatel 

Změny vyvolané změnou Zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, ze dne 16. března 2016, účinnost 1. 12. 2016

 • s ohledem na zavedení účtenkové loterie budou u FO i PO osvobozeny od daně obdržené výhry z této účtenkové loterie
 • zavedení jednorázové slevy ve výši 5 000 Kč na dani pro FO z důvodu kompenzace zvýšených nákladů na EET,
 • sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % z dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka (tzn. dílčí základ daně dle § 7 ZDP nejméně 199 000 Kč).
 • slevu na dani lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poprvé zaevidoval tržbu, kterou má povinnost evidovat podle zákona o evidenci tržeb,
 • sleva se uplatní v pořadí za ostatními slevami uvedenými v § 35ba (základní sleva na poplatníka, sleva na manžela, základní či rozšířená sleva na invaliditu, sleva na držitele průkazu ZTP, sleva na studenta, sleva za umístění dítěte), avšak před daňovým zvýhodněním na vyživované dítě.

Změny vyvolané změnou Zákona č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů účinnost od 1. 5. 2016 – příjmy z provozu výroben elektřiny

 • Příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem (např. fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem do 10 kW)  se od roku 2017 nově zdaňují podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP 

  o § 3/3 zákona č. 458/2000 Sb., - Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.

Dopady změny zdanění (z §7 na §10 Zákona o daních z příjmů)

 • osvobození příjmů do 30 000 Kč

 • možnost uplatnit pouze výdaje na dosažení příjmů, tzn. nikoliv na udržení a zajištění příjmů (nelze uplatnit odpisy, paušální výdaje ve výši 40 %)
 • příjmy již nepodléhají odvodu povinného pojistného
 • § 7 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie - právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, se vztahuje pouze na držitele licence.

Zdanění podle § 10 Zákona o daních z příjmů lze použít již v roku 2016, jedná se o možnost volby poplatníka, který vede účetnictví.

Daňové zvýhodnění na dítě - změny

Daňové zvýhodnění v roce 2016 Ročně Měsíčne
na jedno vyživované dítě 13 404 1 117
na druhé vyživované dítě 17 004 1 417
leden až duben 15 804 1 317
na třetí vyživované dítě 20 604 1 717
leden až duben 17 004 1 417
 • Zvýšený nárok na daňové zvýhodnění za leden až duben 2016 se zohlední v rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání.

Příjmy z podílů na zisku – změny

 • § 34 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích připouští možnost vyplacení zisků obchodní korporace i osobám, které nejsou členové obchodní korporace. V této souvislosti byl doplněn výčet příjmů ze zdrojů na území České republiky, plynoucí daňovým nerezidentům ČR, o příjmy ze zisku vyplácené osobě, která je odlišná od člena obchodní korporace

 • vyplacené podíly na zisku osobám, které nejsou členy obchodní korporace, podléhají srážkové dani  - vztahuje se i na závislou činnost

Úpravy základu daně  - změny

 • výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji  lze snížit podle § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 Zákona o daních z příjmů pouze tehdy, pokud byl o související hodnotu bezúplatných příjmů zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ( viz § 23 odst. 3 písm. a) bod16 Zákona o daních z příjmů) a současně není tato hodnota zohledněna v základu daně jiným způsobem (např. daňovým odpisem).

Změny vyvolané změnou Zákona č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her, ze dne 26. května 2016, účinnost 1. 1. 2017

 • s ohledem na to, že tzv. spotřebitelské loterie, nově nebudou spadat pod regulaci zákonem o hazardních hrách, dojde ke sjednocení režimu cen ze spotřebitelských loterií s režimem cen z reklamních soutěží a reklamních slosování.
 • Osvobozeny budou:
  • tombola s herní jistinou do 100 000 Kč, která nepodléhá povolení ani ohlášení, (osvobozeny vždy)
  • turnaj malého rozsahu nebo tombola s herní jistinou nad 100 000 Kč, které je podle zákona o hazardních hrách nutné ohlásit obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována (osvobozeny pouze tehdy, pokud taková hra byla ohlášena a zároveň nebylo její provozování obecním úřadem zakázáno)
  • loterie, kursová sázka, totalizátorová hra, bingo, technická hra a živá hra, k jejichž provozování zákon o hazardních hrách vyžaduje základní povolení (osvobozeny, pokud provozovatel těchto her je držitelem základního povolení podle zákona o hazardních hrách)
  • hazardní hry provozované na základě právních předpisů obdobných zákonu o hazardních hrách, které jsou vydané v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor,
 • neosvobozené příjmy nebudou podléhat srážkové dani a bude možno uplatnit prokázané výdaje
 • u výher z reklamních soutěží a slosování zůstává současný režim srážkové daně zachován

Změny v zákoně o daních z příjmů zavedené zákonem č. 271/2016 Sb. – implementované v důsledkunálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. US 18/15 dne 28. června 2016

 • zrušení ustanovení § 4 odst. 3 Zákona o daních z příjmů(limitace osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí, a to výši příjmů poplatníka)  dnem vyhlášení
  • podle sdělení Generálního finančního ředitelství ke zrušení výše uvedeného ustanovení, nelze nález ÚS vztáhnout na rok 2015

Nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 – účinnost 1. 1. 2017

 • výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 činí 27 156 Kč výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 činí 1,0396.
 • 48 násobek průměrné mzdy  - 1 355 136 Kč
 • minimální záloha OSVČ sociální   hlavní - 2 061 Kč
 • minimální záloha OSVČ sociální   vedlejší - 825 Kč
 • rozhodná částka pro vedlejší činnost 67 756 Kč
 • minimální záloha zdravotní  - 1 906 Kč

Nařízení vlády č. 336/2016 Sb. a Nařízení vlády č. 337/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzděúčinnost 1. 1. 2017

 • minimální mzda  se zvýší z 9 900 Kč na 11 000 Kč měsíčně
 • minimální mzdu pobírá cca 3,2 % zaměstnanců, tj. cca115 000 lidí
 • min  66  Kč/hod.
 • zrušena zvláštní sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem – částka 66  Kč/hod se vztahuje i na invalidní zaměstnance.

ing. Barbora Krížová