Stručný přehled změn v daňových zákonech 2017/2018

 • institut nespolehlivých plátců bude doplněn o institut nespolehlivých osob,
 • za dlouhodobý majetek se bude považovat i zboží přenechané smluvním ujednáním. Bude tedy možné, aby nájemce uplatňoval odpočet z majetku, který je předmětem finančního leasingu,
 • úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku se bude provádětjiž v okamžiku uskutečnění plnění,
 • změna sazby DPH na prodej novin a časopisů a to z původních 15% na nových 10%(účinnost má nastat dnem vyhlášení novely zákona)
 • příjemce zdanitelného plnění bude ručit za daň nezaplacenou poskytovatelem i v případě platby virtuální měnou např. bitcoiny,
 • úpravu odpočtu DPH na vstupu bude třeba provést v případě nepodložených případů zničení, ztráty nebo odcizení zásob. Plátce tak učiní v období, kdy se této skutečnosti dozvěděl,nebo mohl dozvědět,
 • plátce bude mít povinnost odvést DPH na výstupu při prodeji poukázek, jenom pokud bude známo zboží nebo služba, která má být poskytnuta, sazba daně a místo plnění,
 • přenesení daňové povinnosti mezi dvěma tuzemskými plátci bude použito v případech, kdy:
  • budou poskytnuti pracovníci pro stavební nebo montážní práce,
  • dojde k dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu o nuceném prodeji,
  • dojde k dodání zboží poskytovaného jako záruka nebo po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli.
 • Na základě nálezu Ústavního soudu P1. ÚS 32/15 se k 31. 12. 2017 ruší § 101d odst. 1 a § 101g odst. 5 zákona o DPH. V kontrolním hlášení se tedy ruší povinnost vést předepsané údaje potřebné pro správu daně a dále se ruší, že výzva zaslaná e-mailem se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně

Daň z příjmu FO – změny platné od 1.1.2017

 • zvýšení limitů pro osvobození příspěvku zaměstnavatele pro svého zaměstnance na penzijní a životní pojištění na 50 000 Kč ročně,
 • zvýšení nezdanitelné částky na penzijní připojištění na 24 000 Kč,
 • zvýšení odpočtu na životní pojištění na 24 000 Kč,
 • neosvobozené výhry z hazardních her se zdaňují jako ostatní příjem dle § 10 ZDP.

Dne 13. 1. 2017 schválila Poslanecká sněmovna další ZMĚNY, které budou platné od 1. 4. 2017. Jedná se o tyto změny:

 • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2400 Kč ročně a na třetí a další dítě o 3 600 Kč ročně – změna je platná pro celé období 2017,
 • nově mohou požádat o stanovení daně paušální částkou i FO, které mají zaměstnance,

Změny platné od roku 2018:

 • a zároveň si FO může uplatnit slevu na manžela/ku a dítě,
 • z příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu do 2 500 Kč měsíčně se bude uplatňovat srážková daň a tyto příjmy se nebudou muset uvádět v daňovém přiznání,
 • pro uplatnění daňového bonusu na dítě musí mít poplatník příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, a do těchto příjmů u se nebudou počítat příjmy z kapitálového majetku a z nájmu,
 • slevu na invaliditu lze uplatnit od doby, kdy byl přiznán invalidní důchod a podobně i slevu na držitele průkazu ZTP/P bude možné uplatnit již od přiznání statutu ZP,
 • rozšíření okruhu vozidel, u nichž je možné při proplácení výdajů na pracovní cesty použít skutečné výdaje na spotřebované PH.

Spotřební daně – změna platná od 1. 3. 2017

 • rozšíření vratky části spotřební daně z nafty, tzn. zelenou naftu, i na zemědělce v živočišné výrobě.

V Praze dne 12. 2. 2017

Ing. Barbora Krížová