Kdy se musí lékař/zdravotnické zařízení registrovat k DPH?

Registrace lékaře, fyzické osoby připadá v úvahu pouze v případě, že není zaměstnancem, to znamená, že poskytuje služby zdravotní péče jako osoba povinná k dani podnikající dle zvláštních právních předpisů.  V opačném případě není vůbec nutné se problematikou registrace zabývat.

1. Lékař poskytuje pouze osvobozené zdravotní služby a dodání zboží

Poskytuje-li lékař výhradně služby osvobozené od daně dle § 58 Zákona o dani z přidané hodnoty (viz. můj článek "Bude více lékařů odvádět DPH?") nevzniká mu povinnost a v podstatě ani možnost registrace k DPH.  Registračními povinnostmi se ani v tomto případě nemusí vůbec zabývat.

2. Lékař poskytuje i jiné - zdanitelné služby, resp. služby osvobozené od DPH s nárokem na odpočet

2.1. Dosažení obratu rozhodujícího pro registraci k DPH

Pokud ale lékař vykonává i jiné zdanitelné činnosti (např. prodej zdravotních potřeb, klinické testování) pak je nutné, aby sledoval obrat z těchto zdanitelných činností.Po překročení obratu 1,0 mil. Kč za nejvýše 12 kalendářních měsíců vzniká lékaři povinnost registrace k DPH. V souvislosti s daňovou reformou se navrhuje snížení tohoto limitu na 750 tis. Kč (od roku 2014). Upozorňuji ale, že zdravotní služby a dodání zboží uvedené v § 58 Zákona o DPH do limitu 1,0 mil. (750 tis.) nevstupují. Částka rozhodná pro registraci se počítá jenom z úplat za zdanitelné činnosti a činnosti osvobozené s nárokem na odpočet DPH uskutečněná v tuzemsku (sem patří např. vývoz a dovoz zboží, nabytí a dodání zboží z/do EU, poskytnutí služby podnikateli se sídlem v zahraniční mimo EU). Do obratu se nezahrnují úplaty z prodeje dlouhodobého majetku. Do obratu naopak vstupují (výjimka) osvobozené finanční a pojišťovací činnosti a úplaty za převod a nájem nemovitostí pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Výše uvedený způsob stanovení obratu je od 1. 1. 2009 stejný pro všechny subjekty, včetně veřejnoprávních zdravotnických zařízení.

2.2. Registrace k DPH z jiného důvodu

Co si ale, mnoho lékařů neuvědomuje, je že se mohou povinně stát plátci DPH i z jiného důvodu než je překročení obratu pro registraci.

Postačuje, pokud si lékař např. pořídí zboží z jiného členského státu, jehož hodnota v kalendářním roce převýší částku 326.000,- Kč.

Častější jsou ale případy, kdy lékař přijme přeshraniční službu, mimo služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet (to jsou např. zdravotnické služby), od osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku a tato služba má místo plnění v tuzemsku.Příkladem mohou být reklamní, právní, poradenské, vzdělávací a tlumočnické služby, organizace kongresů, převod práv, pronájem nemovitosti umístěné v ČR resp. i jiné služby poskytnuté lékaři podnikatelem ze třetí země, který nemá v ČR provozovnu. Nebo se jedná o služby poskytnuté lékaři osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě EU, která nemá v ČR sídlo, místo podnikání ani provozovnu. Dále se může jednat o přijetí zboží s montáží a instalací od výše uvedených osob.

Uvedené platí i opačně, lékař se stane plátcem DPH, pokud poskytne určité služby (§9 odst. 1 Zákona o DPH) osobě povinné k DPH v jiném členském státě EU. Podmínkou je, že DPH má povinnost přiznat příjemce služby. Příkladem jsou služby klinického testování, které lékař poskytuje pro společnost se sídlem ve Francii, pokud z těchto služeb přiznává (dle francouzských zákonů) DPH tato společnost. Nejedná se o případy služeb osvobozených od DPH (např. zdravotní a sociální služby).

Lékař se ve všech výše uvedených případech stává plátcem DPH dnem poskytnutí/přijetí služby resp. dnem přijetí zboží s hodnotou překračující 326 tis. Kč resp. dnem přijetí zboží s montáží a instalací a je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služby/zboží poskytnuté v tento den. Přihlášku k registraci musí podat do 15 dní od tohoto dne.

Ještě jednou ale upozorňuji, že k registraci lékaře k DPH může dojít, pouze pokud se jedná o lékaře - osobu podnikající dle zvláštních předpisů, která poskytuje i jiné než osvobozené zdravotní služby.


 
3. Sazby DPH u služeb poskytovaných lékaři
 
V případě, že lékaři vznikne povinnost zaregistrovat se k DPH, je povinen přiznávat a odvádět DPH ze všech poskytnutých služeb a dodaného zboží, které DPH podléhají a nejsou od DPH osvobozeny. Jedná se např. o prodej zdravotnických prostředků a léků, pokud nejsou spotřebovány v rámci zdravotních služeb, dále klinické testování,  lékařské zprávy pro policii, sociální správu, atd.
 
Zdravotní péče, která není osvobozena od DPH, podléhá snížené sazbě daně ve výši  14% (od 1. 1. 2012, do 31. 12. 2011 to bylo 10%) za předpokladu, že spadá pod kód CZ-CPA 86 číselného kódu klasifikace produkce.  Snížená sazba se uplatní rovněž u oprav invalidních vozíků a zdravotnických prostředků a u jejich dodání, u dodání farmaceutických výrobků, u sociálních služeb, saun, parních lázní a solných jeskyní, jakož i u dalších služeb uvedených v příloze č. 2. a u dodání  zboží uvedeného v příloze a č. 1 k Zákonu o DPH.
 
Závěrem si ještě dovoluji zmínit problematiku regulačních poplatků, které byly zavedeny od 1. ledna 2008. Tyto poplatky jsou, dle stanoviska MF ČR považovány za součást ceny za poskytnutou zdravotnickou službu nebo zboží, a proto se jejich daňový režim musí řídit režimem, kterému poskytované plnění podléhá. Např. poplatky placené za osvobozené zdravotní služby jsou rovněž osvobozené od DPH, poplatky za výdej léčiv podléhají snížené sazbě DPH. A protože hodnota poplatku je stanovena pevnou částkou, považuje se výše poplatku za částku včetně daně a daň se vypočte metodou "shora". Příklad výpočtu: poplatek za recept činí 30,- Kč, z toho DPH činí 30*0,1228 (14/114) = 3,70 Kč a základ daně – čistá tržba lékárníka činí 26,30 Kč (30 – 3,70).

 

 


V případě jakýchkoli dotazů nebo zájmu o odbornou pomoc v této oblasti mně neváhejte kontaktovat.  

Aktualizováno 31.8.2012


Ing. Barbora Krížová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.