Změny v daňových a sociálních předpisech v roce 2012

Změny v Zákoně  o daních z příjmů:


•    Od ledna se zvyšuje daňové zvýhodnění na dítě o 150 Kč měsíčně (z 11 604 Kč ročně na 13 404 Kč ročně) a zvyšuje se také maximální výše daňového bonusu z 52 200 Kč na 60 300 Kč
•    Sleva na poplatníka se vrací na úroveň platnou v roce 2010 tj. na 24 840 Kč (z 23 640 Kč v roce 2011)
•    Důležitou změnou je zrušení daňové neuznatelnosti odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob
•    Ruší se osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro příspěvek na bydlení vojáků z povolání
•    Ruší se osvobození od daně z příjmů právnických osob pro příjmy z provozování loterií a jiných podobných her
•    Od roku 2012 již nebude možný daňově uznatelný odpis promlčených pohledávek (v roce 2011 možný)
•    Přibývá nová kategorie daňově neuznaných výdajů, a těmi jsou náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku podle § 23 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Soud může odsouzené právnické osobě jako doplňkový trest k udělenému trestu nařídit, aby odsuzující rozsudek zveřejnila ve veřejných sdělovacích prostředcích. Náklady na toto zveřejnění jsou pro právnickou osobu daňově neuznatelné
•    V zákoně byla provedena celá řada změn v souvislosti s přijetím novely zákona o přeměnách.


 Změny v Zákoně o dani z přidané hodnoty:


•    Zvyšuje se snížená sazba DPH z 10 na 14% (od roku 2013 se sjednocují sazby DPH na 17,5 %)
•    Všechny chybějící náležitosti daňového dokladu už lze, na rozdíl od roku 2011, prokázat i jiným způsobem. Tímto způsobem lze tedy prokázat např. i překlep v DIČ
•    Nově se režim přenesení daňové povinnosti – reverse charge -  vztahuje i na stavební a montážní práce (podr  obnosti v připravovaném článku)
•    Od 1. 4. 2012 nabývá účinnost nové znění §58, které upravuje osvobozené zdravotní služby a dodání zdravotnického zboží. Novela především upřesňuje definici pojmu zdravotní služby pro účely osvobození (viz. můj článek "Bude více lékařů odvádět DPH?")
•    Zjednodušuje se vystavování opravných  daňových dokladů při opravě základu daně např. z důvodu poskytnutých finančních bonusů, platebních skont apod. Na dokladu už není potřeba uvést všechny evidenční čísla původních daňových dokladů, ale postačuje takové označení, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná. Pro přepočet na českou měnu pro všechny plnění uváděné na jednom opravném dokladu je možné (ale nikoli povinné) použít  kurz ČNB platný v první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy
•    Rozšiřuje se okruh výjimek, kdy lze odpočet daně na vstupu uplatnit i bez držby daňového dokladu o případ, kdy plátce současně přiznává daň na výstupu při uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do užívání. Jedná-li se o majetek, u kterého je nárok na odpočet DPH na vstupu pouze v částečné výši (např. budova bude částečně používaná poplatníkem pro soukromé účely resp. bude částečně pronajímána i neplátcům daně),
•    Definice dlouhodobého majetku se rozšiřuje o technické zhodnocení a lhůta pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení nemovitostí se prodlužuje z 5 na 10 let.  Pro technické zhodnocení uvedené do užívání do 31. 12. 2011 zůstává lhůta pro úpravu odpočtu daně 5 let
•    V pravidlech pro úpravu odpočtu daně se zavádí nové ustanovení § 78d pro jednorázovou úpravu z důvodu prodeje majetku
•    Upřesňují se pravidla pro vyrovnání odpočtu daně u zásob při jejich použití k jiným účelům, tedy v situacích, kdy při uplatnění odpočtu není příslušný majetek plátcem dosud vůbec použit a následně je použit k jiným účelům. Upřesňuje se co se rozumí použitím k jiným účelům - není jím pouhá změna poměrných nebo vypořádacích koeficientů
•    Zákon nově upravuje problematiku vykonatelnosti zajišťovacího příkazu. V  případě hrozby nebezpečí z prodlení je zajišťovací příkaz vykonatelný už jeho vydáním
•    Institut ručení odběratele za daň z tuzemského zdanitelného plnění, která nebyla řádně odvedena jeho poskytovatelem, se rozšiřuje o případy, kdy je úhrada za příslušné plnění  odběratelem poukázána na zahraniční bankovní účet poskytovatele  

           
   Změny v tzv. "malých daních"


•    Daň z nemovitostí – koncepční změna zdanění zpevněných ploch (plošných staveb) používaných k podnikání. Bližší podrobnosti viz. můj článek "Zdanění zpevněných ploch úspora nebo zdražení?"
•    Drobná změna Zákona o dani dědické, dani darovací a o dani z převodu nemovitostí – v případě, kdy je hodnota nemovitosti při zvyšování základního kapitálu určená obecně uznávaným nezávislým odborníkem (a ne posudkem znalce), je základ daně stanoven za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování ne déle než 6 měsíců před splacením vkladu


Sociální a zdravotní pojištění, pracovní právo


•    Povinně nemocensky i důchodově pojištěny jsou už i společníci, jednatelé a členové kolektivních orgánů právnických osob. Pro účast těchto osob na uvedeném pojištění platí stejné podmínky jako pro zaměstnance (viz. můj článek "Odměny jednatelů a členů kolektivních orgánů – aktuální změny")
•    U dohod o provedení práce se zvyšuje dosavadní maximální limit výkonu práce ze 150 na 300 hodin ročně. Nově podléhají zdravotnímu a sociálnímu pojištění i osoby vykonávající činnost na základě těchto dohod, přesáhne-li jejich odměna 10 000 Kč za kalendářní měsíc. V případě více dohod u jednoho zaměstnavatele se odměny, pro tyto účely, sčítají. Zaměstnavatel je povinen podat přihlášku k pojištění, zpětně, tj. obdobně jako u zaměstnání malého rozsahu
•    Ruší se podmínka pro účast na nemocenském pojištění spočívající v trvání zaměstnání alespoň 15 dnů, vykonává-li zaměstnanec u zaměstnavatele více těchto zaměstnání v daném měsíci
•    Zaměstnavatel už povinně hlásí jen ty zaměstnance, kteří pobírají předčasný starobní důchod
•    Sjednocuje se způsob výpočtu vyměřovacího základu pro pojistné u pracovníků s pracovněprávním vztahem dle cizích předpisů s výpočtem jako u zaměstnanců s uvedeným vztahem dle české legislativy
•    Nově se příjmy OSVČ osvobozené od daně z příjmů nezahrnují do vyměřovacího základu pro účely sociálního pojištění
•    OSVČ mohou v termínu splatnosti pojistného zaplatit pojistné na sociální pojištění na dvakrát a tím si ho zvýšit
•    Vyměřovací základ u OSVČ se už nesnižuje o ztráty z minulých let (platí už pro rok 2011)
•    Do kategorie vyloučených dnů, pro účely výpočtu nemocenských dávek, jsou nově zařazeny i dny neplaceného volna (tyto dny už nebudou nepřímo snižovat výši dávek)
•    Ruší se možnost doplacení dobrovolného důchodového pojištění po vzniku nároku na starobní důchod
•    Zdravotní pojišťovnu je nově možné změnit jenom k 1. 1. každého roku
•    Od nového roku jsou zaměstnavatelé nově povinni krátit zaměstnanci stravné v případě bezplatného poskytnutí jídla na pracovní cestě (tuzemské i zahraniční), a to za každé bezplatně poskytnuté jídlo. Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře jsou však nadále oprávnění uplatnit nižší než stanovené krácení stravného, ale pouze pokud tak výslovně určí nebo dohodnou před vysláním na pracovní cestu. Rozdíl je ale považován za zdanitelný příjem zaměstnance
•    Od ledna 2012 si zaměstnavatelé mohou zapůjčovat své zaměstnance i bez povolení k agenturnímu zaměstnávání. Do zákoníku práce se totiž vrací institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Dočasně je možné přidělit zaměstnance nejdříve po uplynutí 6 měsíců trvání jeho pracovněprávního vztahu. Za poskytnutí zaměstnance není možné účtovat úplatu. To znamená, že ekonomický zaměstnavatel (u kterého přidělený zaměstnanec vykonává práci) tak může přefakturovat právnímu zaměstnavateli pouze mzdové případně cestovní náklady přiděleného zaměstnance
•    Změny některých údajů v roce 2012 odvozovaných od všeobecného vyměřovacího základu:
Průměrná mzda                                                                                                                        25 137,-  Kč


Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění                                                  1 206 576,- Kč 

                                                                                                                         (48 násobek průměrné mzdy)


Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění                                               1 809 864,- Kč 

                                                                                                                         (72 násobek průměrné mzdy)

Měsíční příjem zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění zaměstnance                 2 500,-  Kč
    
Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností                1 836,-  Kč
(nová výše záloh platí od měsíce následujícího po podání přehledu za rok 2011)

Minimální měsíční záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ s hlavní činností                   1 697,-  Kč
(poprvé se platí v nové výši už za leden 2012, tj. do 8. 2. 2012)

Výše příjmů (snížená o výdaje) zakládající OSVČ s vedlejší činností účast na                               60 329,-  Kč 
důchodovém pojištění za rok 2012
(za rok 2011 platí částka 59 374 Kč)     

              
Zákon o zaměstnanosti


•    Tzv. švarcsystém, tedy výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah, je od ledna 2012 postižitelný jako nelegální práce. Zjistí-li úřady, že zaměstnavatel využívá švarcsystém, bude tento sankciován nejenom z titulu daní a pojistného, jak je tomu v současné době, ale současně mu budou vyroubeny i pokuty podle zákona o zaměstnanosti. Maximální výše pokuty pro zaměstnavatele je až na 10 milionů Kč (minimálně 250 tisíc Kč). Fyzické osobě, která bude nelegální práci vykonávat, lze uložit pokutu až ve výši 100 tisíc Kč. Současně se posilují a zefektivňují opatření MPSV pro boj s černou prací (vyšší počet kontrolorů, lepší technické vybavení)
•    Povinnost zaměstnavatelů hlásit nová pracovní místa byla změněna na fakultativní "možnost"
•    Změny pojištění agentur práce (zrušení povinnosti pojistit se proti úpadku uživatele zaměstnanců) a zavedení institutu sdíleného zprostředkování práce (spolupráce agentury s úřadem práce)
•    Pro nezaměstnané se výrazné zpřísňují podmínky pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (povinnost výkonu veřejných služeb pro uchazeče, hlášení uchazečů na kontaktním místě Czech point atd.)
•    Změny v oblasti rodičovského příspěvku. Např. od ledna 2012 mohou rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. U dětí starších než dva roky se ruší omezení nároku na rodičovský příspěvek dobou docházky do předškolních zařízení. U dětí mladších než dva roky je stanoven jednotný – maximální počet hodin docházky do předškolního zařízení a to 46 hodin měsíčně.


Naposled aktualizováno 8.2.2012

 Ing. Barbora Krížová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.