Odměny jednatelů a členů kolektivních orgánů - aktualizace

V roce 2011 znejistilo postavení jednatelů, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS, čj. 3 Ads. 119/2010-58 ze dne 9. 12. 2010). V případě se jednalo o nárok na nemocenské dávky osoby, která byla v jedné společnosti ředitelem i jednatelem současně. V rozhodnutí NSS bylo zkonstatováno, že v případě, kdy je obsahem pracovně-právního vztahu zaměstnance to, co má vykonávat jako člen statutárního orgánu, je takový pracovně-právní vztah absolutně neplatný. Z rozhodnutí byli následně dovozeni závěry pro nemocenské a důchodové pojištění předmětného ředitele - jednatele, které bylo zamítnuto a z toho důvodu i jeho nárok na  nemocenské dávky (v roce 2010 jednatelé z výkonu funkce nemocensky pojištěni nebyli). Výše uvedený judikát vyvolal doslova bouři, a to nejen v řadách odborné veřejnosti. Jejím výsledkem byli významné legislativní změny v této oblasti.

Obchodní Zákoník

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnost Novela Obchodního Zákoníku (351/2011 Sb.), která, kromě jiného i nově upravuje souběh funkcí statutárního orgánu nebo jeho člena. Nově je možné pověřit obchodním vedením společnosti i statutární orgán společnosti nebo jeho člena v samostatném pracovněprávním vztahu. Bude tedy možné např. vykonávat obchodní vedení společnosti ve funkci ředitele v pracovním poměru, i pokud bude ředitel současně i jednatelem této společnosti. Některé činnosti, ale nebude možné přenést, jedná se o účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani některé jiné činnosti v rámci obchodního vedení společnosti. Bez ohledu na typ vztahu se společností (pracovně - právní resp. obchodně - právní), statutární orgán nebo jeho člen nadále nese plnou odpovědnost za výkon své funkce s péčí řádného hospodáře a jeho mzdu povinně schvaluje valná hromada.

 

Nemocenské a důchodové pojištění

Další významnou změnou je i novelizace zákona o nemocenském pojištění. V souladu s novým zněním zákona, jsou od roku 2012 účastny nemocenského pojištění také společníci, jednatelé a členové kolektivních orgánů právnických osob (představenstvo, dozorčí rada). Pro účast těchto osob platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v pracovním poměru. To znamená, že podmínkou jejich účasti na nemocenském pojištění je sjednaný měsíční příjem alespoň ve výši 2.500,- Kč (v roce 2011 to bylo 2.000,- Kč), trvání zaměstnání alespoň 15 kalendářních dnů, výkon práce na území ČR případné v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR a trvalý pobyt v ČR resp. na území jiného členského státu EU.

Pokud je jednatel souběžně účasten na nemocenském pojištění i jako společník je z obou činností pojištěn pouze jednou. (příjmy se spočítají). Pro účely testování limitní částky 2.500,- Kč měsíčně se odměna jednatele a odměna společníka také sčítává. Účast na nemocenském pojištění a důchodovém pojištění by tedy vznikala např. při souběhu měsíční odměny jednatele 1.000,- Kč a měsíční odměny společníka 2.000,- Kč. V roce 2011 se oba vztahy posuzovaly odděleně.

Jednatelé byli původně důchodově pojištěni jenom v těch případech, kdy jejich rozhodný příjem dosáhl částku 6.200,- Kč za měsíc. Od nového roku jsou důchodového pojištění účastny automaticky, pokud se, dle výše uvedených podmínek, zúčastní nemocenského pojištění. Členové představenstva a dozorčí řada dosud podléhali pouze zdravotnímu pojištění (od roku 2007), tj. účast na sociálním pojištění je pro ně novinkou.

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské a důchodové pojištění není pro jednatele (tak jak pro zaměstnance) stanoven, tzn. pojistné se odvádí ze skutečného příjmu bez ohledu na jeho výši.  Zaměstnavatel platí ze svých (daňově uznatelných) nákladů pojistné na SP ve výši 25% z vyměřovacího základu, zaměstnanci se sráží částka ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu.

Dovoluji si dále upozornit, že pokud výše uvedené osoby nebyly dosud sociálně  pojištěny a dojde k naplnění podmínek pro jejich pojištění (měsíční příjem alespoň ve výši 2,5 tis. Kč/měsíc), jsou povinni se pro tyto účely registrovat. Registrační povinnosti plní příslušná společnost. Naopak, pokud měsíční příjem jednatele klesne pod výše uvedenou částku, je potřeba ho ze sociálního pojištění odhlásit.  

Co se týče dávek z nemocenského pojištění, členové kolektivních orgánů právnických osob budou, v porovnání se zaměstnanci, omezeny. Nebudou mít např. nárok na ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

 

Zdravotní pojištění

Oblast zdravotního pojištění zůstává od 1. 1. 2012 beze změn, jednatel je i nadále považován za zaměstnance. Odměna jednatele podléhá zdravotnímu pojištění, na rozdíl od sociálního pojištění, bez ohledu na výši (tj. už od „koruny“). Dalším rozdílem je uplatňování minimálního vyměřovacího základu pro ZP, kterým je částka 8 tis. Kč/měsíc. Pojistné se tedy, až na výjimky, počítá minimálně z této částky. Zaměstnavatel - společnost, odvádí z odměny jednatele pojistné v sazbě 9 % z vyměřovacího základu a jednateli sráží pojistné ve výši 4,5% z VZ.

 

Zákon o daních z příjmů

Součástí  novely zákona o nemocenském pojištění je taky novelizace zákona o daních z příjmů odstraňující, od 1. 1. 2012, daňovou neznatelnost odměn členů statutárních orgánů právnických osob. Odměny budou pro vyplácející společnosti, stejně jako mzdy, představovat daňově účinný náklad.

 

Aktuální otázky odměňování

V této souvislosti bych ráda zdůraznila, že pojistné na sociální a zdravotní pojištění se platí z odměny jednatele, tzn., pokud společnost odměnu jednateli nevyplácí, nevznikne mu ani účast na SP a ZP.

Jednateli ale, v souladu s §66 a násl. Obchodního Zákoníku, plyne právní nárok na odměnu za práci vykonávanou pro společnost z titulu své funkce, a proto sjednání odměny doporučuji.

Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou nebo písemně všemi společníky, kteří ručí za závazky společnosti neomezeně. U tzv. jedno osobových společností doporučuji ověření podpisu jediného jednatele a společníka notářem.

Nejsou jednotné názory na to, zda je možné uznat jako daňový náklad i výdaje související s výkonem činnosti jednatele, pokud nebyl odměňován. Obchodní zákoník ani jiný předpis tuto podmínku nestanovuje, nárok na veškeré související plnění ale musí být přiznán ve smlouvě o výkonu funkce, ve vnitřním předpisu nebo ho musí jinak schválit valná hromada. Pokud ale výkon funkce přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, nebo došlo k zaviněnému porušení právních předpisů v souvislosti s výkonem funkce, společnost jednateli plnění nesmí poskytnout.

Společnosti při poskytování odměny svým jednatelům se často a oprávněně snaží také o daňovou optimalizaci. V této souvislosti si dovoluji upozornit, že zvlášť u vysokých odměn je potřeba prokázat minimálně souvislost odměny s příslušným zdaňovacím obdobím.

Dále, zákon ani jiný právní předpis zatím nevylučuje možnosti jednatele uzavřít s jednou společností souběžně smlouvu o výkonu funkce/pracovní poměr i dohodu o pracovní činnosti resp./ a dohodu o provedení práce. Tímto způsobem lze odměňování do určité míry optimalizovat (DPP do 10 tis. Kč a DPČ do 2,5 tis. Kč). Dohody o pracích mimo pracovní poměr ale musí být uzavřeny na práce, které nejsou předmětem funkce jednatele. 

 

Minulé souběhy funkcí – možná rizika

Závěrem si dovoluji upozornit, že novely zákonů nemají retro-aktivní účinky. Přechodné ustanovení neřeší situaci těch osob, které vykonávaly „souběh funkcí“ už v minulosti. Dle informace MPa SV nepřipravují orgány sociálního zabezpečení kontrolní akci zaměřenou na to, zda u statutárního orgánu nebo jeho člena, který v minulosti vykonával ve společnosti souběžné i činnost v pracovním poměru, jsou náplně činnosti v obou případech odlišné. Důvodem je aktuální znění Zákoníku práce, na základě kterého může neplatnosti  pracovněprávního úkonu namítnout jen ten, kdo je takovým úkonem dotčen. Dále, v souladu se závěry z koordinačního výboru KDPČR a GFŘ ČR (KOOV č. 327/23.02.11), není platnost právního vztahu podmínkou pro daňovou uznatelnost nákladu. Bohužel ani jedno z výše uvedených stanovisek není právně závazné a riziko, že orgány státní správy zaujmou v budoucnosti opačný výklad, tudíž není vyloučeno.

Jeho konsekvence by pak mohly být  následující:  stát by musel vrátit zálohu na daň ze závislé činnosti a taktéž sociální a zdravotní pojištění vyplacené z odměn těchto osob. Současně by ale, správce daně mohl tyto odměny vyloučit z daňově uznaných nákladů společnosti a následně ji penalizovat.  Nejhorším možným důsledkem by ale bylo vyloučení nároku na nemocenské dávky a vyloučení doby souběhu pro účely vzniku nároku na starobní důchod. U jednatelů se uvedené riziko týká zejména žen, které by si uplatňovaly nárok na dávky v mateřství odvíjející se od předchozí účasti na nemocenském pojištění, popřípadě jednatelů, kteří byli PN od 1. ledna 2009 na základě neplatné pracovní smlouvy. Riziko neuznání doby pojištění pro účely starobního důchodu dopadá jenom na jednatele se žádným resp. s  příjmem z výkonu funkce nižším jako cca 6 tis. Kč (nebyli povinně důchodově pojištěni). Co se týče členů statutárního orgánu akciové společnosti, v tomto případě by byli důsledky nejhorší. Z jejich odměn se totiž nehradilo nemocenské pojištění ani před rokem 2009 a nemohli být ani důchodově pojištěny. Navíc do konce roku 2007 nebyli pojištěni ani zdravotně. Hrozí tedy riziko, že kromě neuznání nemocenských dávek a doby pojištění pro účely starobního důchodu, by jim do konce roku 2007 vůbec nevznikla účast na zdravotním pojištění. 

 

V případě jakýchkoli dotazů nebo zájmu o odbornou pomoc v této oblasti mně neváhejte kontaktovat.  

 

Aktualizováno 18. 9. 2012

 

Ing. Barbora Krížová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}