Novela zákona o DPH od 1.1.2013 - I. část

Některé z novelizovaných ustanovení mají odloženou účinnost:

  1.             Změny ve vracení DPH zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží (podklady pro vrácení daně) jsou účinné od 1. 4. 2013,
  2.             Zavedení povinnosti podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky s účinností od 1. 1. 2014 (výjimka je stanovena pro FO s ročním obratem do 6 mil. Kč)

Novela neřeší změnu sazeb DPH (schváleno zákonem č.500/2012 viď článek „Změny daňových a sociálních zákonů od 1. 1. 2013). Snížení obratu pro registraci z 1 mil. na 750 tis. Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích je zatím součástí zákona o zavedení jednoho inkasního místa (zákon č. 458/2011 Sb.) s účinností nejdříve od 1. 1. 2014.

Níže uvádím některé z důležitých změn:

Změny v podstatných definicích

Novela zákona zavádí změny v definici místa pobytu, které je rozhodné pro určení místa plnění a tedy i státu kde má být daň odvedena. Místem pobytu fyzické osoby je nově:

  1. adresa FO uvedená v rejstříku obyvatel nebo jiné obdobné evidenci, pokud ji nemá,
  2. adresa, kterou fyzická osoba uvedla správci daně, a nemá-li ani tu,
  3. místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje důvodu osobních nebo profesních vazeb (přičemž osobní vazby jsou rozhodující).

Nově je také stanovena definice sídla, která platí pro všechny osoby povinné k dani, tj. FO i PO – rozhodujícím kritériem je místo vedení. Pod tímto pojmem se rozumí místo kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, případně místo, kde se schází její vedení. Pokud FO nemá místo vedení, pod pojmem sídlo se rozumí místo jejího pobytu.

Ke změně dochází i v definici provozovny: jedná se o organizační složku osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje. Nejedná se ale o organizační složku podle § 7 Obchodního zákoníku. Provozovnou pro účely DPH jsou veškeré organizační složky, zapisované i nezapisované do obchodního rejstříku.

Pod pojmem osoba neusazená v tuzemsku se nově rozumí všechny osoby povinné k dani, které nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu (resp. tato se plnění neúčastní) a která uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Patří sem nově i osoby neregistrovány k DPH v EU.

Dále se mění např. definice dopravního prostředku (za dopravní prostředek se výslovně nepovažuje vozidlo, které je trvale znehybněno, ani kontejner), zavádí se pojem osvobozená osoba a další.

Přepočet cizí měny na CZK

Změny se dotkli také přepočtu cizí měny na CZK, je již možné použít i směnný kurz zveřejněný ECB. Přepočet mezi měnami jinými než euro bude proveden za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru.

Změny v registračních povinnostech

Osoba povinná k dani, která v tuzemsku pořídí zboží z jiného členského státu podléhající české DPH; přijme službu nebo pořídí zboží s instalací/montáží případně pořídí zboží soustavami nebo sítěmi, od osoby neusazené v tuzemsku (POZOR na novou definici!) se nově již nestane povinně plátcem DPH ale osobou IDENTIFIKOVANOU k DPH. Uvedené se týká i osoby povinné k dani, která poskytne službu jiné osobě povinné k dani se sídlem v jiném členském státě EU (s výjimkou služby, která je v JČŠ od DPH osvobozena).

Osoba identifikovaná k dani bude, na rozdíl od plátce DPH, podávat daňová přiznání pouze v případě, že jí ve zdaňovacím období vznikne daňová povinnost. Dále, pokud budou tyto osoby uskutečňovat tuzemská plnění, nemusí uplatnit na výstupu českou DPH (bez nároku na odpočet DPH na vstupu).

Stávající plátci DPH, který byli zaregistrovaný od 1.1.2011 z důvodů uvedených v prvním odseku, mohou do konce března 2013 požádat o zrušení registrace k DPH.

Co se týče registrační povinnosti z titulu překročení obratu, dochází ke zkrácení doby mezi překročením obratu a okamžikem, kdy se osoba povinná k dani stává plátcem DPH až o jeden měsíc. Osoba povinná k dani je tedy plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat.

Lhůta pro podání přihlášky k registraci se nemění. Pozdní (zpětná) registrace již nebude dále sankcionována podle § 98 ZDPH. Za opožděně podané daňové přiznání plátce zaplatí pokutu podle daňového řádu, upozorňuji ale na bod 4 přechodných ustanovení k zákonu č. 502/2012 Sb.

Novela zákona ruší registrační povinnost plátců z JČŠ a zahraničních osob povinných k dani, která jim vznikla v případě přijetí plnění podléhajícímu tuzemskému reverse charge podle § 92g (vybrané stavebně montážní práce).

Dobrovolně zaregistrované osoby se nově stanou plátci ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí o registraci. Pokud ale této osobě správce daně zruší registraci, z důvodu závažného porušení povinností, opětovná registrace bude možná až po uplynutí 1 roku ode dne zrušení registrace.

Změna v místě plnění služeb

Novelou dochází ke sjednocení pravidel pro dlouhodobý nájem dopravního prostředku, místo plnění se stanoví podle sídla příjemce služby. Uvedené nově platí jako pro nájemce – osoby povinné k dani tak i pro osoby nepovinné k dani. Výjimku představuje dlouhodobý nájem rekreačních lodí osobám nepovinným k dani. Pokud má, v posledním případě, poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu v místě kde je loď převzata, místo plnění se přesouvá na místo fyzického převzetí lodi.

Povinnost přiznat daň ze záloh

Nově bude mít povinnost přiznat DPH z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění také plátce, který nevede účetnictví.

 

Ing. Barbora Krížová                                                                                                 7.1.2013

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.