Novela zákona o DPH od 1.1.2013 - II. část

Ručení příjemce zdanitelného plnění:

Novela rozšiřuje okruh případů, kdy příjemce plnění ručí za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění:

Odběratel nově také ručí za nezaplacenou daň pokud:

  1. platbu provede zcela nebočásti na jiný účet poskytovatele zdanitelného plnění (dále jen „dodavatele“), než na ten, který bude správcem daně zveřejněn na internetu. Nově registrovaný plátci budou povinní uvádět ve své přihlášce k registraci čísla všech svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost, ze kterých si pak můžou zvolit, která budou zveřejněna. Dosavadní plátci mají povinnost, aby nejpozději do 28. 02. 2013 oznámili FÚ všechny čísla účtů používaná pro ekonomickou činnost a případně oznámili FÚ, která z těchto čísel jsou určena ke zveřejnění. Pokud tak plátci neučiní, budou k 1. 4. 2013 zveřejněna čísla všech účtů uvedená v přihlášce k registraci.
  2. jeho dodavatel budeokamžiku uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn na stránkách ČDS jako nespolehlivý plátce. Pro plátce resp. jejich účetní to bude znamenat další administrativní povinnosti, ve smyslu ověřování, zda jejich obchodní partneři nejsou v seznamu uvedeni. Za nespolehlivého plátce označí správce daně plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Bližší vysvětlení najdete v Informaci GFŘ, ve které je uvedeno, co se považuje za závažné porušení zákona. Nemá se jednat o nevýznamné formální porušení povinností, ale o praktiky mající charakter daňových úniků. Proti rozhodnutí FÚ bude možné se odvolat a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolaní má odkladný účinek, s výjimkou případů hrozby významných daňových úniků, kdy bude, může správce daně odkladný účinek vyloučit. Statusu nespolehlivý plátce se může plátce zbavit nejdříve po uplynutí 1 roku, na základě vlastní žádosti a jenom za určitých podmínek.
  3. Další, speciální, případy ručení se týkají odběratelů pohonných látek pořízených od jejich distributorů a oprávněných příjemců zboží, které podléhá spotřební dani (§108a ZDPH)

Změny v úpravě zdaňovacího období

Dle nové úpravy bude primárně zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc (předtím kalendářní čtvrtletí). Pokud obrat plátce nepřesáhne 10 mil. CZK a nebude se jednat o nespolehlivého plátce nebo skupinu, může se plátce rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí. Změnu je potřeba nahlásit na FÚ do konce ledna příslušného roku. V roce registrace plátce a v následujícím roce bude jeho zdaňovacím obdobím zásadně kalendářní měsíc (s výjimkou případů hodných zřetele). Změna se nedotkne plátců registrovaných do konce roku 2011, nadále zůstanou kvartálními plátci DPH. Plátci DPH registrovaný v roce 2012 budou mít na výběr: pokud měli i doteď čtvrtletní zdaňovací období a i nadále splňují podmínky, můžou zůstat i po 1. 1. 2013 čtvrtletními plátci DPH. Podmínkou je, že své rozhodnutí oznámí správci daně do 31. 1. 2013, v opačném případě se stanou měsíčními plátci DPH.

Změny v oblasti osvobozených plnění

Od nového roku dochází ke změně v oblasti převodu nemovitosti. Převod staveb, bytů a nebytových prostor je nově osvobozen od DPH až po pěti (dříve po třech) letech od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo zahájeno první užívaní stavby. Zákon nově umožní plátcem uplatnit fakultativně u prodeje daň na výstupu i po uplynutí této lhůty. Co se týče nemovitostí nabytých do 31. 12. 2013, v těchto případech se i nadále uplatní tříletá lhůta, pokud se plátce nerozhodne postupovat podle nového znění (má na výběr).

Novela obsahuje také upřesnění týkající se pojišťovacích služeb, dále je již zřejmé, že osvobození se týká výhradně služeb poskytování pojištění a zajištění a zprostředkování těchto služeb. Osvobození se tedy nevztahuje na všechny činnosti vyjmenované v definici pojišťovacích nebo zajišťovacích činností, to znamená, že činnosti v oblasti likvidace pojistných událostí jsou z osvobození vyloučeny.

Změny v oblasti přenesení daňové povinnosti

Pro větší právní jistotu poplatníků byl v §92e doplněn nový odstavec, který navazuje na informaci GFŘ ze srpna 2012. Pokud poskytovatel služeb podléhajícím režimu přenesení daňové povinnosti vystaví daňový doklad bez daně s uvedením, že daň odvede zákazník a příjemce doplní DPH ve své záznamové povinnosti, má se za to, že plnění podléhá přenosu daňové povinnosti. Předmětná skutečnost již pak nebude ze strany FÚ zpochybňována. Daňové doklady v těchto případech mají povinně obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ a příjemce plnění již nebude muset uvádět DPH na daňových dokladech. Postačí informace o DPH v záznamové povinnosti.

Změny v oblasti vystavování daňových dokladů

Od 1. 1. 2013 bude nutný souhlas pro veškeré použití elektronického daňového dokladu, tzn. nejen jeho vystavení ale i předání nebo zpřístupnění a uchování. Jakým způsobem bude souhlas udělen, záleží výhradně na domluvě smluvních stran. Na druhé straně má již konečně, rovnost daňových dokladů v listinné i v elektronické podobě svojí oporu i v zákoně.

Pravidla pro vystavování dokladů se od nového roka řídí legislativou členského státu, v němž je místo plnění služby. Výjimkou je případ, kdy se místo plnění nachází mimo EU. Další výjimka se vztahuje na situaci kdy je místo plnění v jiném členském státě, než ve kterém má osoba povinná k dani uskutečňující plnění své sídlo nebo provozovnu a osobou povinnou přiznat daň je příjemce plnění, jenž není zmocněn k vystavení daňového dokladu. V těchto případech podléhá vystavování daňového dokladu legislativě členského státu, ve kterém má poskytovatel plnění své sídlo nebo provozovnu.

Lhůta pro vystavování daňového dokladu bude v určitých případech, uvedených v §28 odst. 4 ZDPH, počítaná až od konce kalendářního měsíce ve kterém se plnění uskutečnilo nebo byla přijata úplata na toto plnění.

Zjednodušením pro plátce bude jistě zrušení povinnosti doplňovat údaje přímo na daňovém dokladu. Údaje se doplňují již jenom do evidence pro daňové účely. Z uvedeného důvodu, datum doplnění údajů na daňovém dokladu není nadále považován za datum jeho vystavení. Podle důvodové zprávy se za datum vystavení má považovat datum vystavení uvedený dodavatelem zboží/služby.

Novela dále stanovuje konkrétní formulace, které mají být používány na některých daňových dokladech, např. „daň odvede zákazník“ místo povinnosti uvádět na daňové doklady sdělení, že osobou povinnu přiznat a zaplatit daň je příjemce s odkazem na příslušné ustanovení zákona popř. předpisů EU

Změnili se i podmínky pro použití zjednodušeného daňového dokladu, nově ho je možné použít také při bezhotovostním způsobu úplaty (do 10 tis. Kč celkem) a v případech splátkového kalendáře, platebního kalendáře, souhrnného daňového dokladu a dokladu o použití. Zjednodušený daňový dokladu bude vystavován na základě rozhodnutí osoby poskytující plnění a nikoliv na požádání zákazníka. V určitých případech ale vystavení zjednodušeného daňového dokladu není možné (§ 30 odst. 2 ZDPH).

Změny v záznamové povinnosti

Nová úprava evidence pro účely DPH stanovuje plátci povinnost evidovat také hodnotu pořízeného zboží z jednotlivých členských států. Dále je, v souladu s novelizovaným §100 odst. 2 je plátce povinen vést v evidenci přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění (tj. dodavatele), s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.

 

Ing. Barbora Krížová                                                                                          7.01.2013

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.