Změny v zákoně o DPH od 1.1.2014

Níže uvádím některé z nejvýznamnějších změn s účinností od 1. 1. 2014:

 1. Podávání daňových přiznání k DPH a některých souvisejících podání (přílohy k DP, hlášení, přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů) je od 1. 1. 2014 možné výhradně v elektronické formě.

  Elektronicky by přiznání měla být podána již za prosinec 2013, resp. za 4.Q. 2013 a elektronicky se musí podávat i nulová přiznání. Výjimka z této povinnosti platí pro fyzické obraty s obratem do 6 mil. Kč. za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pokud dojde u plátce k překročení tohoto obratu, vzniká mu povinnost činit podání elektronicky za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu a tato povinnost trvá nejméně po dobu šesti kalendářních měsíců. Povinnost podávat elektronicky přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů neplatí pro identifikované osoby.

  Daňová přiznání a ostatní dokumenty je možné podat prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro daňovou správu“, která je dostupná na adrese www.daneelektronicky.cz. Pro tuto formu podání je nutný elektronický podpis. Nadále je možné využít i datovou schránku (bez elektronického podpisu). Dovoluji si ale připomenout, že daňové přiznání může být přes datovou schránku podané jenom ve speciálním elektronickém formátu. Dále odkazuji na aktuální Informace GFŘ ze dne 19. 12. 2013, která souvisí s novelizací daňového řádu. Nově je tedy možné učinit podání i datovou zprávou prostřednictvím daňového portálu a to i bez uznávaného elektronického podpisu, tzn. jenom s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Finanční správa na zajištění nového způsobu komunikace zatím pracuje.

   


  2. V roce 2014 zatím zůstává ponechán původní obrat pro povinnou registraci k DPH, tzn. v roce 2014 je rozhodná výše obratu 1 mil. Kč. Ke snížení obratu na 750 tis. Kč dochází až od 1. 1. 2015.

   

  3. Ručení plátce za nezaplacenou daň z důvodu poskytnutí úplaty na jiný bankovní účet dodavatele než je zveřejněný na stránkách finanční správy.

  Podle informací GFŘ ČR, byl posunutý termín praktické aplikace tohoto ustanovení a to až do konce roku 2013. Od 1. 1. 2014 se ručení uplatní jenom při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a jedná se o částku až 700 tis. Kč. Výsledkem je tedy stav, kdy je ručení uplatňováno pouze v případě bezhotovostní úhrady (včetně platby kartou) na neregistrovaný účet dodavatele v částce nad 700 000 Kč. Upozorňuji, že uvedený limit se vztahuje na jedno zdanitelné plnění a omezení neplatí pro platby v prospěch nespolehlivého plátce.

  V této souvislosti odkazuji za zveřejněnou informaci GFŘ ze dne 23. 10. 2013 týkající se režimu ručení za nezaplacenou daň v některých specifických případech provádění platebních transakcí (faktoring, notářská úschova, platby kartou, sdružení a skupinová registrace, exekuce). 

   

  4. V souvislosti s rekodifikací (nový občanský zákoník) zavádí zákon o DPH nové pojmy a definice.Jedná se např. o :

 1. Novou definici pojmu zboží. Zbožím je pro účely ZDPH hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů. Patří sem, pro účely zákona, i právo stavby, živé zvíře, lidské tělo a část lidského těla, plyn, elektřina, teplo a chlad. Jako hmotné věci jsem nově patří i nemovitosti.

 2. pojem nájem nově zahrnuje i podnájem, pacht a podpacht. Na rozdíl od nájmu se u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnosy. Dále, pacht, v porovnání s nájmem, obsahuje k právu věc užívat ještě navíc právo věc požívat, tudíž brát z ní užitky.

 3. pojem podnik nahrazuje pojem obchodní závod a zákon potom mluví o nabytí či pozbytí obchodního závodu, což bude pojem obecný, který v sobě zahrnuje jakýkoliv převod či přechod včetně dnešního prodeje části podniku,

 4. vytvoření kategorie vybraná nemovitá věc, která má zvláštní režim při převodu a nájmu: pozemek, právo stavby, stavba, podzemní stavba se samostatným účelovým určením, inženýrské sítě, jednotky.

   

   

  5. Nejvýznamnější změny nastaly ve zdaňování převodu a nájmu nemovitých věcí

   

  Převod pozemku: od 1. 1. 2014 je od DPH osvobozen pouze převod nezastavěného pozemku (nezastavěn nemovitou stavbou nebo inženýrskou sítí) bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nově je tedy převod stavebního pozemku zdanitelným plněním. Pokud je ale na pozemku postavena stavba nebo zřízena inženýrská síť, pozemek lze, i při nesplnění výše uvedených podmínek osvobodit, a to po uplynutí časového testu 5 let (resp. 3 let u staveb nabytých do konce roku 2012) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data prvního započetí užívání stavby. Důvodem je respektování principu nedělitelnosti zdanění stavby a pozemku k ní přiléhajícího. Proto se osvobodí i převod pozemku, pokud na něm stojí stavba splňující podmínky pro osvobození. Daňový režim pozemku tak bude určen režimem stavby na něm umístěné.

 

Co se týče práva stavby, V případě, že dodávané právo stavby již zahrnuje existující stavbu‚ (tzv. zhmotnělé právo stavby), běží 5ti letý časový test od data první kolaudace či prvního užití této stavby. Není-li test splněn, je dodání „zhmotnělého“ práva stavby zdanitelným plněním (se sníženou sazbou daně, jedná-li se o stavbu pro sociální bydlení). Pokud je časový test naplněn, jedná se o osvobozené dodání.

 

Upozorňuji, že i po 1. 1. 2014 zůstává zachována možnost plátce rozhodnout se, že i po uplynutí výše uvedeného časového testu pro osvobození, uplatní daň na výstupu.

 

S nemovitostmi souvisí i nový pojem – jednotky. Jedná se nově o byty a nebytové prostory, kde, podle § 1159 nového občanského zákoníku, byt již zahrnuje i podíl na společných částech nemovité věci, přičemž za společnou část je považován i pozemek, na němž byl dům zřízen.

Bližší informace o aplikaci novely zákona o DPH ve zdaňování nemovitostí najdete v INFORMACI GFŘ ze dne 9. 12. 2013 která rovněž reflektuje závěry Koordinačního výboru MF ČR a KDPČR č. 412/13.11.13 k § 56 a 56a zákona o DPH ve znění účinném od 1. ledna 2014. Jako zástupci komory daňových poradců tak i finanční správa zdůrazňují respektování eurokonformního pojetí „nemovitosti“ (v souladu se 6. směrnicí ES), který má přednost před národní úpravou v novém občanském zákoníku. V souladu s těmito principy se pod pojmem stavba rozumí jakákoli stavba pevně spojená se zemí pevným základem nebo jinak.

 

6. V případě úmrtí plátce, končí jeho registrace ke dni předcházejícímu dni rozhodnutí soudu o dědictví. Dědič se stává plátcem, z důvodu vydání majetku po      zemřelém plátci a pokračování v uskutečňování ekonomických činností, dnem přechodu daňové povinnosti zůstavitele. Za tento den je považován den nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví.

 

7. 1. 2013

 

Ing. Barbora Krížová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.