Novela zákona o dani z příjmů od 1.1.2014

FYZICKÉ OSOBY

 

Změny v oblasti osvobození příjmů

 

 1. Od 1. ledna 2014 se prodlužuje časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Původní, 6- ti měsíční lhůta držby cenných papírů (čas mezi nabytím a prodejem), rozhodná pro osvobození tržby z prodeje od daně z příjmů FO, se prodlužuje až na 3 roky. Nová lhůta se vztahuje i na cenné papíry s přímým podílem vyšším než 5% na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech. V těchto případech se lhůta pro osvobození de facto zkracuje (předtím 5 - letá lhůta). Uvedená lhůta se vztahuje i na příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu.

   

  U cenných papírů s podílem do 5% na ZK nebo hlasovacích právech, nabytých před 1. 1. 2014, se má postupovat podle původního znění zákona, tzn., uplatní se časový test 6 měsíců. Není ale jednoznačné, jak postupovat u cenných papírů s podílem nad 5% na ZK/hlasovacích právech, které byli nabyty do 31. 12. 2013, přičemž k prodeji dojde až po uvedeném datu,

   

 2. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, jsou do úhrnné výše ročného hrubého příjmu (tzn. bez odpočtu výdajů) 100 000 Kč od daně z příjmů zcela osvobozeny,

   

 3. Příjmy za práci učňů a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy jsou nově zcela osvobozeny od daně z příjmů (včetně sociálního a zdravotního pojištění),

   

 4. Zvyšuje se limit pro osvobození příležitostných příjmů z původních 20 tis. Kč/rok až na 30 tis. Kč/rok, a v případě včelstev se zvyšuje počet včelstev z původních 40 na 60,

   

 5. Ruší se osvobození příjmůpodle § 7 ZDP plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace podle insolvenčního zákona. Uvedené platí i pro dlužníky - právnické osoby,

   

 6. Ruší se osvobození peněžního zvýhodnění plynoucího zaměstnancům v souvislostis poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku.Podle dosavadní judikatury bezúročná půjčka nepeněžní příjem nezakládá, proto se ustanovení ruší pro svou nadbytečnost.

   

  Dále si dovoluji upozornit, že v souvislosti s novou soukromoprávní úpravou (nový občanský zákoník) se osvobození od daně z příjmů, z titulu prodeje nemovité věci po 5 letech vlastnictví, nevztahuje na prodej práva stavby, není – li zřízena stavba jemu vyhovující.  

Změny v zdanění příjmů ze závislé činnosti

 1. Nově se za příjmy dle § 6 ZDP se považují i příjmy ředitelů obecně prospěšných společností, jakočlenů orgánu právnické osoby,

   

 2. Předmětem daně již nejsou povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovená zvláštním právním předpisem,

Změny v zdanění srážkovou daní

 1. U příjmů ze závislé činnosti se srážková daň uplatní již jenom u dohod o provedení práce a to až do částky 10 000 Kč měsíčně (původně byl limit 5 tis. Kč/měsíc a také u PP a DPČ),

   

 2. Limit pro zdanění příjmů srážkovou daní se rovněž zvyšuje u příjmů z autorských honorářů, a to z původních 7 tis. Kč na částku 10 tis. Kč/měsíc.

Pokud to pro autory a zaměstnance na DPP bude výhodnější, mají možnost uvést tyto příjmy, po skončení kalendářního roku, do svého daňového přiznání a tak si snížit svojí výslednou daňovou povinnost s využitím slev na dani a odčitatelných položek, eventuálně daňových výdajů u autorů.

Změny v zdaňování českých daňových nerezidentů

Český daňový nerezidenty si můžou nově uplatnit odpočitatelné položky a slevy na dani podle českého ZDP, jenom pokud jsou rezidenty jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu, a to jenom tehdy, pokud doloží svoje celosvětové příjmy potvrzením zahraničního správce daně na tiskopise vydaném českým MFČR (viz. podmínka dosažení minimálně 90% z příjmů ze zdrojů v ČR),

Změny plynoucí ze zavedení institutu svěřeneckého fondu

Zákon o DZP upravuje zdanění příjmů plynoucích ze svěřenského fondu. Zatímco zděděné příjmy, i když vyplaceny prostřednictvím tohoto fondu, jsou od daně z příjmů osvobozeny, ostatní plnění se zdaní podle § 8 ZDP, jako kapitálové příjmy.

V souvislosti se zdaňováním fyzických osob si ještě dovoluji připomenout starší změnu, která se poprvé projeví při podávání daňových přiznání/ročních zúčtování za rok 2013. Zaměstnanci, kteří v roce 2013 podléhali solidárnímu zvýšení daně z důvodu vyšších příjmů, byť i jen v jednom měsíci, jsou povinni za rok 2013 podat daňové přiznáni. Těmto zaměstnancům není možné provést roční zúčtování záloh na daň.

Částka mzdy, ze které se bude odvádět sedmiprocentní solidární zvýšení daně se, od 1. 1. 2014, mírně zvyšuje na 103 768 Kč/měsíc.  

 

PRÁVNICKÉ OSOBY

Změny v předmětu daně a osvobození od daně

 1. Od ledna dochází k rozšíření poplatníků, u nichž budou příspěvky podléhat zdanění (např. příspěvky HK ČR a AK ČR) Na straně poskytovatele příspěvku jsou daňově neuznatelné ty příspěvky, které jsou na straně příjemce osvobozeny od daně,

   

 2. Zavádí se nová podmínka, která stanoví, že osvobození příjmu mateřské společnosti z dividend a z převodu podílu na dceřiné společnosti není možné uplatnit, pokud příjem konkrétní společnosti (dceřiné nebo mateřské) je od daně osvobozen nebo podléhá obdobné úlevě. Jedná se o osvobození od daně z příjmů právnických osob podle zákona o daních z příjmů nebo od daně, která má stejný nebo podobný charakter a je vybírána podle zahraničních právních předpisů,

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Změny v zdaňování bezúplatných příjmů

 1. Významnou změnou je přesun úpravy daně dědické a darovací do zákona o dani z příjmů:

   

 1. daň dědická: od nového roku je od této daně osvobozeno prakticky veškeré nabytí majetku dědictvím nebo z odkazu, a to bez ohledu na vztah osoby zemřelého a dědice. Osvobozený příjem se do daňového přiznání k dani z příjmů FO neuvádí,

   

 2. daň darovací: rozsah osvobození mezi blízkými osobami v linii přímé a vedlejší zůstává zachován. Rovněž jsou od daně osvobozeny příležitostné dary do 15 tis. Kč/rok. Je ale nutné si uvědomit, že z důvodu změny koncepce (zařazení do zákona o DZP) se daňové zatížení darů mezi nepříbuznými osobami zvýší a také se změní lhůty a způsob přiznávání tohoto příjmů v daňovém přiznání (nově v daňovém přiznání k dani z příjmů).

  U právnických osob, které o přijetí daru neúčtují do výnosů, bude nutné zvýšit základ daně mimoúčetně a to v daňovém přiznání k DPPO. V daňovém přiznání se neuvádějí účelové dary na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, které nově snižují jeho pořizovací cenu.

Změny v stanovení základu daně

 1. Znění § 23 odst. 1 je nově doplněno o formulaci, podle které „u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy a výdaji jeho náklady“. Z ustanovení vyplývá užší vazba základu daně na výsledek hospodaření. Záměrem zákonodárce bylo především zahrnovat do základu daně „nerealizované“ kurzové rozdíly zaúčtované do výnosů či nákladů (viď. můj článek Nerealizované kurzovní rozdíly – AKTUALIZACE),

   

 2. Při ukončení činnosti poplatníků, kteří si uplatňují výdaje paušálem z příjmů, se již neprovádí dodanění zásob a zaplacených záloh,

   

 3. Nelze zpětně přecházet na skutečné výdaje v případě uplatnění paušálních výdajů u příjmů dle § 9 ZDP ( příjmy z pronájmu). U příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti vyplývá toto omezení ze znění § 7 odst. 7 ZDP,

   

 4. V případě právního zániku závazku se rozšiřuje titul těch, které je nově nutné dodaňovat (např. i případ, kdy závazek nebyl v době vzniku účtován oproti daňovým nákladům),

   

Změny v oblasti daňově uznatelných/neuznatelných výdajů

 1. V případě uplatnění paušálu na dopravu již není možné uplatnit si také základní náhradu podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP,

   

 2. Od 1. 1. 2014 si můžou poplatníci, ale jenom právnické osoby, uplatnit celou pořizovací cenu pozemku jako náklad při jeho prodeji, tzn. ztráta z prodeje pozemku je již daňově uznatelná. Uvedené nadále neplatí pro fyzické osoby!

Změny v uplatnění odpočitatelných položek

 1. Novela zákona zvyšuje limit pro odpočet darů pro veřejně prospěšné a jiné „bohumilé“ účely a to u fyzických osob z původních 10% na 15%. U právnických osob se limit zvyšuje z 5% na 10% ze základu daně,

   

 2. Změny doznává i odpočet výdajů na výzkum a vývoj. Nově např. není možné do odpočtu zařadit náklady na certifikaci. Naopak, je možné uplatnit výdaje na finanční leasing movitého hmotného majetku. V případě nárůstů nákladů na výzkum a vývoj se odpočet zvyšuje z 100% na 110%. Nově je také možnost uplatnit odpočet na služby a na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace vymezené v zákoně upravujícím podporu výzkumu a vývoje pro účely poskytování podpory.

Změny v zdaňování finančního leasingu

 1. Finanční leasing je nově vymezen jako přenechání věci k užití jinému za úplatu, pokud je již při vzniku smlouvy (nikoliv až v průběhu) ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník předmětu leasingu vlastnické právo k němu na uživatele, nebo pokud je ujednáno právo uživatele na tento převod. Po novém sem spadají nejenom nájemní smlouvy, ale také smlouvy pachtovní, resp. obdobné, kterých předmětem je dočasné užívání věci za úplatu s následným převodem vlastnického práva. Finanční leasing je zpětně překlasifikován na nájem v případě předčasného ukončení, nebo nedojde-li k převodu vlastnických práv po uplynutí sjednané doby. Nehmotný majetek je výslovně vyloučen z předmětu úpravy o finančním leasingu. Přenechání předmětu leasingu uživatelem (v původní terminologii nájemcem) jiné osobě za úplatu, je považováno za smlouvu o nájmu.

Změny v odepisování majetku

 1. Upřesňuje se, že jenom prodejny a obchodní domy s prodejní plochou nad 2.000 m2 jsou zařazeny v 6. odpisové skupině,

   

 2. Nově lze za vyvolanou investici považovat i to, co nikdy nemůže být v majetku investora (např. veřejnou komunikaci).

 

Závěrem si Vás dovoluji upozornit, že i když jsou, v souladu s novým občanským zákoníkem stavba a pozemek považovány za jednu věc, jejich ocenění je pro účely daní z příjmů (daňové odepisování, vyřazení z majetku) samostatné.

 

Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek

Další výhodou pro právnické osoby je zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám a dále rozšíření možnosti daňového odpisu i pro pohledávky nabyté postoupením se jmenovitou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, ohledně kterých neprobíhá soudní, správní nebo rozhodčí řízení.

 

 1. Nové pravidla pro tvorbu časových opravných položek (§8a ZoR) :

   

 1. k pohledávkám po splatnosti více než 18 měsíců je možné tvořit opravní položky až do výše 50% z rozvahové hodnoty pohledávky,

 2. k pohledávkám po splatnosti více než 36 měsíců je možné tvořit opravní položky až do výše 100% z rozvahové hodnoty pohledávky.

   

  Uvedené se nevztahuje na nakoupené pohledávky, jejichž rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku jejich vzniku je vyšší než 200 000,- Kč. V tomto případě lze opravní položky tvořit pouze v případě, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno soudní, rozhodčí nebo správní řízení, jehož se poplatník řádně účastní. Úprava se prvně použije až na pohledávky vzniklé po 31. 12. 2013.

   

 3. Rozšiřují se možnosti tvorby OP i v případě úvěrů poskytnutých subjektům mimo státy EU, pokud jde o stát, který je vůči České republice vázán mezinárodní smlouvou zajišťující provádění výměny informací.

   

 4. Ostatní finanční instituce, s výjimkou spořitelních úvěrních družstev, můžou vytvářet opravné položky podle § 5a pouze k úvěrům poskytnutým podle zákona č. 145/2010 Sb.,

 

Dne 31. 12. 2013

 

 

Ing. Barbora Krížová

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.