Novinky ve zdravotním a sociálním pojištění od 1.1.2014

Změny v určení účasti zaměstnance na nemocenském pojištění

Od Nového se mění vymezení účasti zaměstnance na nemocenském a důchodovém pojištění. Nová definice zaměstnance pro účely NP a DZ vychází z výkonu činnosti, ze které plynou příjmy označované zákonem o daních z příjmů za příjmy ze závislé činnosti. Pro odvod pojistného již není relevantní, zda je mezi zaměstnancem a společností uzavřen pracovně-právní vztah. K odvodu pojistného se proto musí vždy přihlásit společnost, u které zaměstnanec vykonává práci. Objevili se oprávněné obavy týkající se dopadu nové úpravy na mezinárodní pronájem pracovní síly resp. dočasného přidělení zaměstnanců ze zahraniční společnosti českému nájemci (ekonomickému zaměstnavateli). Podle doslovného znění zákona by měla být považována za zaměstnavatele česká společnost jako ekonomický a ne zahraniční (právní) zaměstnavatel. Z důvodů předpokládaných komplikací, plynoucích z novelizace proběhlo dne 6. a 12. 12. jednání zástupců MPSV a ČSSZ se zástupci KDP ČR, kde byl přijat následující závěr: …“Pokud je příjem ze závislé činnosti plynoucí zaměstnanci odvozen z pracovní smlouvy (interní směrnice, kolektivní smlouvy, atd.), považuje se v případě tuzemského i mezinárodního pronájmu pracovní síly za zaměstnavatele pro účely pojistného na sociální zabezpečení (nemocenské, důchodové pojištění) vždy právní zaměstnavatel. To platí jak v případě tuzemského, tak i mezinárodního pronájmu pracovní síly v rámci EU/smluvního státu…“

Co se týče zdravotního pojištění, dle názoru českých úřadů je v případě pronájmu pracovní síly ze zahraničí (dočasného přidělení) za odvod pojistného nadále odpovědná česká společnost.

 

Změny v posuzování výkonu SVČ - sociální pojištění

Nové je OSVČ považována za vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž vykonávána SVČ aspoň po část měsíce, a přitom alespoň po část této doby trvaly skutečnosti považované za důvody pro výkon vedlejší SVČ. Stane-li se OSVČ v roce 2014 zaměstnancem (zákonem uznatelný důvod pro výkon vedlejší činnosti) např. od 19. ledna, může být podle nových předpisů považována za OSVČ vedlejší již od 1. 1. 2014. Za OSVČ vykonávající vedlejší činnost může být nově považována i ta OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění.

Numerické změny (vyměřovací základ, pojistné, rozhodné částky)

Sociální pojištění

a) maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na NP/DZ                 1 245 216 Kč

b) minimální výše zálohy OSVČ bez účasti na důchodovém spoření v roce 2014:

Do podání přehledu za rok 2013:

při hlavní činnosti                                                                                            1 890,- Kč

při vedlejší činnosti                                                                                             756,- Kč

(s povinností platit zálohy)

 

Od podání přehledu za rok 2013:

při hlavní činnosti                                                                                             1 894,- Kč

při vedlejší činnosti                                                                                              758,- Kč

(s povinností platit zálohy)                                

c) Rozhodná částka pro OSVČ vedlejší pro účast na NP/DZ                             62 261 Kč/ rok

 

S účinností od 1. 1. 2014 se mění podmínky pro stanovení maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění OSVČ, bližší informace najdete ZDE.

Další důležité údaje platné pro sociální pojištění v roce 2014 najdete ZDE.

Zdravotní pojištění

a) maximální roční vyměřovací základ pro pojistné                              NENÍ STANOVEN
    (platí pro OSVČ i zaměstnance – BEZE ZMĚN)

b) minimální měsíční vyměřovací základ pro zaměstnance                          8 500 Kč                 

c) rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnance na DPP, člena družstva a dobrovolného pracovníka pečovatelské služby na ZP                                                               2 500 Kč 

(platí obdobně i pro SP, BEZE ZMĚN)

d) minimální výše zálohy OSVČ platná od ledna 2014                                 1 752 Kč

Nová záloha je splatná poprvé za leden 2014 a to nejpozději do 10. 2. 2014.

Náhrada mzdy po dobu dočasné pracovní neschopnosti

V roce 2014 se zkracuje doba poskytování náhrady mzdy v případě pracovní neschopnosti nebo karantény. Namísto původních 21 kalendářních dnů PN, zaměstnavatel bude nově poskytovat náhradu již jenom 14 dnů. To znamená, že od 15. kalendářního dne bude nemocenské vyplácet OSSZ. Připomínám, že první 3 pracovní dny PN se náhrada mzdy nevyplácí.

 

Povinná elektronická komunikace

Od 1. ledna 2014 mají zaměstnavatelé povinnost podávat předepsané tiskopisy (například přehled o výši pojistného či oznámení o nástupu do zaměstnání) pouze v elektronické podobě (tzv. e-podání), a to buď podepsané uznávaným elektronickým podpisem a zaslané na elektronickou podatelnu CSSZ, nebo do určené datové schránky orgánu sociálního zabezpečení. K e-podání by tudíž zaměstnavatelé měli mít pro rok 2014 zřízenou datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis.

Dle aktuálních informací,zaměstnavatelům, kteří se nestihli dostatečně připravit na elektronické předávání tiskopisů od 1. 1. 2014, ČSSZ ještě letos umožní splnit tuto povinnost i prostřednictvím tiskopisu v klasické papírové podobě. Ústřední ředitel ČSSZ rozhodl o udělení roční výjimky vztahující se na všechny tiskopisy podávané ze zákona zaměstnavateli. Původně udělený odklad elektronické komunikace pro OSVČ a lékaře zůstává v platnosti.

Povinnost podávat předepsané tiskopisy pouze elektronicky se netýká komunikace s příslušnými zdravotními pojišťovnami

 

dne 2. 1. 2014

 

Ing. Barbora Krížová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.