Změny ve zdaňování nemovitostí od 1.1.2015

Níže uvádím některé ze změn ve zdaňování nemovitostí daní z přidané hodnoty:

 

1.Doplněné znění § 48 Zákona o DPH - novela zavádí nové definice a dále je všechny přesouvá z §4 do tohoto ustanovení zákona, např.

- nová definice funkčního celku -…“ Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku,

- definuje příslušenství: …“stavba, která slouží k využití hlavní stavby a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou“, nebo „místnost užívaná spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí“,

- mění se způsob výpočtu podlahové plochy staveb a obytného prostoru pro sociální bydlení (nově se počítá i plocha pod příčkami a příslušenství se do podlahové plochy nezapočítává),

- mění a doplňuje se definice stavebního pozemku: …“stavební pozemek je pozemek:

a) na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí…..nebo (nově doplněno)

    b) může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

 

2. NOVÉ USTANOVENÍ týkající se sazeb daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení (nově v § 49 Zákona o DPH) …“ snížená sazba DPH se uplatní při    poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby na sociální bydlení nebo s při poskytnutí uvedených prací, kterými se stavba nebo prostor mění    nastavbu pro sociální bydlení (nově chybí „oprava). Snížená sazba se uplatní rovněž u dodání pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení.

 

   3. §56 – osvobození od DPH při dodání nemovitých věcí:

Nově se plátce může rozhodnout, že i po uplynutí 5 leté lhůty uplatní u převodu nemovitých věcí na výstupu daň resp. uplatní daň i u dodání neosvobozeného pozemku (=tj. pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí nebo, který je stavebním pozemkem).. Předtím měl plátce uvedenou možnost jenom u nájmu. Pokud odběratel plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36 (tzn. z celkového ZD).

Nově se pětiletá lhůta pro osvobození počítá od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě (obdobně to platí pro započetí užívaní stavby).

 

Od 1. 1. 2015 osvobozený nájem nemovitých věcí opětovně vstupuje do obratu pro účely registrace plátce DPH, jestliže není doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.