Prodej automobilu


  • Publikováno:
     26.2.2014
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 02/2014 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Společnost s r. o. prodala automobil fyzické osobě, která je jako podnikatel plátce DPH. Tato fyzická osoba bude pro s. r. o. jezdit tímto automobilem a bude fakturovat ujeté kilometry. Je potřeba smlouva, nebo musí být sjednaný nájem na každou cestu? Jak se bude cena za ujeté kilometry počítat, bude se jednat o předmět DPH?

1) Ze zadání dovozuji, že společnost prodala automobil fyzické osobě jako podnikateli, a ta ho vložila do svého obchodního majetku. Podnikatel (fyzická osoba, dále jen „FO“) zaplatil za automobil kupní cenu, tržba z prodeje MV je pro společnost zdanitelný příjem. V tomto případě se již nemůže jednat o nájem ale o poskytování přepravných služeb společnosti, dodavatelem je podnikatel (FO). Přepravní služby jsou předmětem DPH v sazbě 21 %, cena za služby je stanovena dohodou smluvních stran (předpokládám, že se nejedná o spojené osoby). Obchodně právní vztah nemusí být podložen písemnou smlouvou, podnikatel je ale povinen vystavit za poskytnuté služby daňový doklad podle ZDPH. Do daňových výdajů si podnikatel může uplatnit výdaje na dosažení, udržení a zajištění svých příjmů. Patří sem i výdaje na provoz motorového vozidla, jako jsou např. spotřebované PHM/paušál na PHM, oprava, údržba, pojistné, silniční daň, dálniční známka, daňové odpisy, časově rozlišené výdaje na leasing atd.

2) Jiná je ovšem situace, kdy společnost prodá automobil fyzické osobě jako osobě soukromé. Pokud podnikatel nemá koncesi na přepravní služby, může společnosti svůj vlastní automobil pronajímat, smlouva se řídí ustanovením § 206. a násl. NOZ. Pokud bude fyzická osoba pravidelně jezdit pro společnost, může tak, v tomto případě, učinit jenom na základě pracovně – právního nebo obdobného vztahu. Společnost bude fyzické osobě platit nájemné a odměnu za provedenou závislou práci. Podnikatel si do daňových výdajů uplatní prokazatelné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP, včetně údržby a oprav automobilu podle § 2207 NOZ. Společnosti bude fyzická osoba účtovat nájemné a také cestovní náhrady podle § 156 a násl. zákoníku práce (např. stravné a prokazatelné výdaje, nikoliv ale sazbu základní náhrady a náhradu za PHM). Další z možností je použití příslušného (a již vlastního) automobilu fyzické osoby na pracovní cestě pro společnost. Bez pronájmu automobilu společnosti. I tady je ovšem nezbytná existence pracovně – právního nebo obdobného vztahu. Zaměstnanec bude společnosti účtovat cestovní náhrady podle citovaného zákoníku práce, včetně sazby základní náhrady a náhrady za PHM.

Související předpisy:

• § 9 ZDP

• § 24 odst. 2 písm. k) ZDP

• § 14 ZDPH

• § 156 zákoníku práce

• § 2206 NOZ