Bezcelní zóna a DPH


  • Publikováno:
     26.3.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 03/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Plátce DPH vystavil fakturu za služby (reklamu proběhlou na internetu). Tato služba při fakturaci v rámci EU podléhá reverse charge a tudíž daň odvádí příjemce služby. Plátce ale fakturuje italské regionální agentuře na podporu cestovního ruchu, která sídlí v Livignu. Livigno je svobodná bezcelní zóna v Itálii - neplatí se zde daně a tudíž ani DPH. Tento výnos z dob Napoleona o daňových výhodách potvrdilo i Evropské hospodářské společenství. Jak má v tomto případě český plátce fakturovat?


Podle § 3 odst. 2 písm. j) českého Zákona o DPH se pro účely daně z přidané hodnoty Livigno nepovažuje za území Evropské unie.


Podle § 9 odst. 1 je místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani místo, kde má tato osoba sídlo, resp. provozovnu, pokud je služba poskytnuta její provozovně. Uvedené ustanovení je v souladu s čl. 44 Nařízení řady č.2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Nařízení“). Za osobu povinnou k dani je tedy považována i obchodní společnost se sídlem své ekonomické činnosti ve třetí zemi.


Podle § 2 odst. 1 písm. b) Zákona o DPH je předmětem daně poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Poskytnutí služby s místem plnění mimo ČR proto není předmětem české DPH.


V souladu s čl. 59a Nařízení, můžou členské státy EU přijmout opatření na k zamezení dvojího zdanění, nezdanění nebo narušení hospodářské soutěže a to rovněž v souvislosti se službami, které se zdaňují podle základního pravidla, tzn. podle výše uvedeného čl. 44 Nařízení. Jedná se o opatření, na základě kterého se místo poskytnutí služby přesouvá na území, na kterém dochází k jejímu skutečnému použití nebo využití. Dle Vašeho zadání ale k využití služby nedochází mimo území Livigno.


Vyjmutí plnění z předmětu české DPH není podmíněno jeho zdaněním/nezdaněním resp. splněním jiných legislativních podmínek v zemi místa plnění. Česká legislativa žádné takové ustanovení neobsahuje. To znamená, že i v případech, kdy služba není zdanitelná ve státě místa plnění (stát příjemce služby- Livigno), je potřeba postupovat striktně podle § 2, § 9 a násl. Zákona o DPH. Prakticky proto dojde ke dvojímu nezdanění služby, která nebude zdaněna ani v ČR ani v Livigno.

Související předpisy:

§2 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§3 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§9 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Čl. 44 Nařízení řady č.2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty