Přeúčtování vícenákladů


  • Publikováno:
     26.3.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 04/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová


Jsme česká dopravní firma, plátci DPH. Uskutečnili jsme službu-dopravu pro jiného českého zákazníka, plátce DPH. Tento náš zákazník obdržel od svého německého partnera fakturu (50 EUR) za "vícenáklady" související s naší přepravou. Faktura byla v režimu revers-charge (máme k dispozici kopii). Německý plátce fakturuje českému plátci, toto je určitě v pořádku. Jenže náš obchodní partner "přefakturována" tento náklad k naší tíži rovněž v režimu reverse-charge. Částka k úhradě je přepočtena na CZK, české DPH není připočteno, na faktuře je uvedeno: daň odvede zákazník. Tato fakturace probíhá mezi dvěma českými firmami, plátci DPH. Jsem přesvědčená, že nám měli fakturovat s českou DPH. Mám pravdu?


V tomto případě je možné, za splnění určitých podmínek, využít ustanovení § 36 odst. 11 Zákona o DPH. V takovém případě se přefakturované více náklady nezahrnou do základu daně českého obchodního partnera, ale Vám je přefakturuje bez české DPH. Tady se již nejedná o plnění v režimu reverse charge, kdy dań odvádí zákazník, ale o prostou fakturaci bez české DPH.


Podmínky pro využití tohoto postupu jsou následovné:


1. Jedná se o přeúčtování přesně stejné výše nákladů, tzn. částka, kterou německý dodavatel fakturuje Vašemu českému obchodnímu partnerovi je totožná s částkou, kterou český obchodní partner přefakturuje Vaší společnosti.
2. Jedná se o výdaj, který Váš český obchodní partner vynaložil Vaším jménem a na Váš účet. V této souvislosti doporučuji, aby tento plátce účtoval částku vícenákladů pouze přes účty zúčtovacích vztahů, tzn. nezahrnoval je do svých účetních nákladů
3. Další podmínkou je, že si Váš český obchodní partner z přefakturovaných nákladů neuplatní odpočet daně na vstupu. Prakticky to znamená, že jenom odvede DPH na výstupu v režimu reverse charge, dále bez uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu. Výsledkem této transakce bude daňová povinnost na výstupu.

Pokud Váš obchodní partner nepostupoval podle výše uvedeného, transakce bude posouzena jako nákup přepravních, resp. souvisejících, služeb Vaším českým obchodním partnerem a jejich následní prodej Vaší společnosti. Přepravné služby poskytované osobě povinné k dani mají obecně místo plnění podle § 9 odst. 1 Zákona o DPH, tzn. v sídle odběratele. Výjimkou je přeprava související s dovozem a vývozem zboží do resp. z 3. státu, která je osvobozená od české DPH (§69 Zákona o DPH). V prvním případě má přepravní služba fakturovaná českým plátcem českému plátci místo plnění v ČR a podléhá české DPH. V druhém případě (dovoz a vývoz zboží) Vám český obchodní partner přefakturuje přepravní služby jako plnění osvobozené od DPH.

Související předpisy:
§ 36 odst. 11 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 9 odst. 1 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 69 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty