Prodej osobního vozu

Společnost pořídila v roce 2014 osobní automobil pro vedoucího pracovníka v hodnotě 900 000 Kč. Odpočet DPH byl při pořízení vozu krácen, protože vozidlo bylo poskytnuto i pro soukromé účely. V přiznání DPH bylo zachyceno na řádku 47. Vozidlo bylo řádně odpisováno. V roce 2015 bude vozidlo prodáno (cena + 21%DPH). Je nutné posuzovat tržbu z prodeje vozu a zůstatkovou cenu? K čemu slouží řádek 47 v přiznání DPH?   • Publikováno:
     3.6.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 07/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Daň z příjmů:

Pokud poplatník používá osobní automobil k zajištění zdanitelného příjmu (k podnikání) jenom částečně, do daňových výdajů může zahrnout jenom poměrnou část odpisů.

V roce prodeje osobního automobilu je daňovým výdajem jeho zůstatková cena, za kterou je považován rozdíl mezi vstupní cenou MV a celkovou výší daňových odpisů. Pro účely výpočtu zůstatkové ceny je bezpředmětné, že poplatník zahrnul do daňových výdajů pouze poměrnou část odpisů. Pořizovací cena se, v tomto případě, sníží o celkovou výši daňových odpisů, tzn. včetně těch, které byly v roce 2014 vyloučené ze základu daně (tzn. související se soukromým používáním automobilu).

Daň z přidané hodnoty:

Pokud plátce používá osobní automobil jak v rámci svých ekonomických činností, tak i pro účely s nimi nesouvisejícími, vzniká mu nárok na odpočet DPH z jeho kupní ceny pouze v poměrné výši. Tato se stanoví ve výši odpovídající rozsahu použití automobilu pro ekonomické činnosti.

Do řádku 47 daňového přiznání k DPH plátce uvádí pořízený dlouhodobý majetek a to ve zdaňovacím období, kdy byl uveden do užívání. Pokud je majetek používán k ekonomické činnosti jenom částečně, uvede se i na tomto řádku jenom poměrná část nároku na odpočet daně. Řádek zřejmě slouží správci daně ke sledování stavu dlouhodobého majetku u plátce, v souvislosti s možným uplatněním § 78 ZDPH a násl. (úprava odpočtu daně, zrušení registrace k DPH atd.).

Podle § 78 odst. 1 ZDPH podléhá původně uplatněný odpočet daně u automobilu úpravě, protože v zákonné, 5leté lhůtě, došlo ke změně v rozsahu použití tohoto majetku. Původně byl totiž majetek používán k ekonomické činnosti plátce jenom částečně a plátce proto uplatnil jenom poměrný odpočet daně. Zdanitelný prodej majetku zakládá plátci nárok na odpočet daně z pořízeného majetku v plné výši. Uvedené platí bez ohledu na skutečnost, že část prodaného majetku byla původně určená pro soukromé použití zaměstnance plátce, tzn. pro účely nesouvisející s jeho ekonomickými činnostmi.

Částku rozdílů odpočtů (částečný nárok – plný nárok) uvedete v řádku 60 daňového přiznání k DPH a to za poslední zdaňovací období roku 2015. Úpravu odpočtu zaúčtujete výsledkově, je tedy potřeba počítat s vratkou části DPH, která bude na druhé straně zdaněná daní z příjmů právnických osob.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:

§ 24 odst. 2 písm. b) ZDP

 § 28 odst. 6. ZDP

§ 29 odst. 2 ZDP § 4 odst. 4 písm. d) a e) ZDPH

 § 75 odst. 1 ZDPH § 78 ZDPH § 78d odst. 1 a 4 ZDPH Čl.168a Směrnice rady č. 2006/112/ES společném systému daně z přidané hodnoty