Vrácení DPH z EU


  • Publikováno:
     13.8.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 09/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Pokud jste tuzemským plátcem a nakupujete zboží v jiných členských státech, máte nárok, ve smyslu ustanovení § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém jste v období pro vrácení daně neměl sídlo, místo podnikání ani provozovnu. Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. 9. kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. Podmínky a lhůty pro vrácení daně najdete v polské daňové legislativě, tzn. proces vrácení polské DPH, se řídí pravidly stanovenými tímto jiným členským státem.  Informace o vracení DPH v jiných členských státech najdete rovněž na stránkách české daňové správy.

Pokud se, do doby uzavření účetních knih za rok 2015, rozhodnete, že požádáte o vrácení daně (i kdyby zatím žádost nebyla podaná), polskou DPH zúčtujete jako pohledávku vůči polskému státnímu rozpočtu.

Upozorňuji ale, že vrácení polské DPH je možné využít, jenom pokud nejsou splněny podmínky podle § 16 zákona o DPH, tzn. pokud se nejedná o pořízení zboží z jiného členského státu.

Pořízením zboží z jiného členského státu se rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z tohoto jiného členského státu do členského státu od něj odlišného osobou která uskutečňuje dodání zboží, pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu, nebo zmocněnou třetí osobou.

Pokud nastaly zmíněné okolnosti a transakce je vyhodnocená jako pořízení zboží z jiného členského státu, měl jste za povinnost informovat svého polského dodavatele o tom, že jste osoba povinná k dani a prokázat mu přemístění zboží do jiného členského státu. Uvedené můžete učinit i dodatečně. Polský dodavatel by vám následně měl vystavit fakturu nebo opravný doklad bez polské DPH, kterou by vám měl vrátit.

Bez ohledu na to, zda tak učiní nebo ne, v případě pořízení zboží z jiného členského státu máte v ČR za povinnost přiznat a zaplatit daň z hodnoty tohoto zboží. Základem daně je cena zboží bez DPH, polská daň do základu nevstupuje. K přepočtu použijete kurz stanovený podle § 4 odst. 5 zákona o DPH. A za splnění podmínek stanovených v § 72 a 73 zákona o DPH, můžete uplatnit nárok na odpočet přiznané české DPH.

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, POZNÁMKY

§ 2 odst. 1 písm. c) bod 1 Zákona o DPH

§ 11 Zákona o DPH

§ 16 Zákona o DPH

§ 25a Zákona o DPH

§ 82 odst. 3 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

§ 108 odst. 1 písm. b) Zákona o DPH