Řádek č. 42 v přiznání k DPH a jeho náplň


  • Publikováno:
     19.8.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 09/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

 

V souladu s Pokyny Ministerstva financí ČR k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty č. 25 5412 viz 15 (k přiznání 25 5401 vz. 19) se v řádku 42 uvede údaj o základu daně a dani na vstupu při dovozu zboží v případech, kdy je správcem daně při dovozu zboží celní úřad. V řádcích 43 a 44 se uvede údaj o základu daně a dani na vstupu z přijatých zdanitelných plnění, u kterých má povinnost přiznat daň jejich příjemce a příslušné zdanitelné plnění se uvádí v řádcích 3 až 13 přiznání. Patří sem i zdanitelné plnění „Dovoz zboží“.

 Celní úřad je správcem daně při dovozu v následovných případech:

-        dovezené zboží je propuštěno osobě, která není plátcem DPH,

-        jedná se o nezákonný dovoz zboží,

-        jedná se o spotřebu nebo použití zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu za jiných podmínek, než které jsou stanoveny celními předpisy,

-        jedná se o porušení podmínek vyplývajících z dočasně uskladněného zboží,

-        jedná se o porušení podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo dovážené zboží propuštěno,

-        jedná se o odnětí zboží celnímu dohledu.

 Celní úřad není správcem daně a daň přiznává plátce v případech, kdy je mu zboží propuštěno do celního režimu volný oběh, nebo do celního režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navracení, nebo do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla.

 Pokud Vám tedy vznikla povinnost přiznat DPH u dovozu samovyměřením, pravděpodobně se jedná o situaci uvedenou v posledním odseku. V takovém případě je požadavek úřednice z FÚ oprávněný. Nárok na odpočet daně při dovozu uvedete v řádku 43 a 44 daňového přiznání k DPH.

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, POZNÁMKY

§ 4 odst. 1 písm. e) Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty § 23 odst. 3 až 5 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty