Prodej osobního automobilu společností s.r.o.

 


  • Publikováno:
     25.9.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 10/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Prodej obchodního majetku, ze kterého plátce neuplatnil při jeho nákupu odpočet DPH, obecně DPH na výstupu podléhá. Nicméně, za určitých podmínek je možné osvobodit prodej od DPH. Jedná se zejména o speciální režimy uvedené v § 51–71g zákona o DPH, ze zadání ale neplyne možnost jejího využití. Domnívám se proto, že ve vašem případě připadá do úvahy využití:

-        § 62 odst. 1 zákona o DPH, dle kterého je od daně osvobozeno dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože ho používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně,

-        osvobození od DPH podle přechodného ustanovení novely zákona č. 87/2009 Sb. k § 62 odst. 2 zákona o DPH, které se použije na prodej osobních automobilů pořízených před 1. dubna 2009. Osvobození je zde možné uplatnit u dodání osobního automobilu, při jehož pořízení nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně.

O případném použití automobilu pro reprezentaci se nezmiňujete, a proto ho nezvažuji (viz § 62 odst. 2 zákona o DPH).

Podle § 2 odst. 1 zákona o DPH je předmětem daně, mimo jiné, dodání zboží nebo převod nemovitostí a poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku. Za dodání zboží se, pro účely tohoto zákona, považuje zejména převod vlastnického práva k majetku za úplatu. Fúzí dochází k zániku společnosti, jemuž předchází její zrušení bez likvidace. Jmění zanikající společnosti přechází na jinou společnost. Z uvedeného plyne, že přechod jmění v rámci fúze není předmětem daně podle zákona o DPH. A jelikož plátce je obecně oprávněn k odpočtu daně z přijatého zdanitelného plnění (viz § 71 a násl. zákona o DPH), společnosti nevznikne nárok na odpočet DPH z majetku nabytého v rámci fuze. Navíc, původní vlastník automobilu (fúzovaná společnost) není plátce DPH, a proto ani nemůže uplatnit daň na výstupu, a rovněž jí samotné nevznikl nárok na odpočet DPH z nabytí automobilu (získaného od neplátce DPH).

Prodávající společnosti tedy nevznikl nárok na odpočet DPH z nabytí automobilu, ovšem nikoliv z důvodů uvedených v § 62 zákona o DPH:

-        podle § 75 odst. 2 zákona o DPH ve znění platném do 31. března 2009 – zákaz nároku na odpočet DPH z titulu pořízení osobního automobilu,

-        nebo podle § 71 zákona o DPH v aktuálním znění – použití osobního automobilu k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet.

Z výše uvedeného plyne, že společnost nesplnila podmínky pro osvobození od DPH a proto jí vznikne povinnost odvést DPH z titulu prodeje osobního automobilu.

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, POZNÁMKY

§2 odst. 1 Zákona o DPH §62 Zákona o DPH § 71 Zákona o DPH § 75 odst. 2 Zákona o DPH ve znění platném do 31. 3. 2009