Vybrané změny v zákoně o DPH

 

  • Vkládá se nový § 20a - Vznik povinnosti přiznat daň při dodání a poskytnutí služeb

Od 1. 4. 2017 platí, že není povinnost přiznat daň ke dni úplaty, pokud zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty není známo dostatečně určitě. To se týká například poukazů nebo voucherů na neurčitě věci.

  • „Je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku po delší dobu než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato.“

Od 1. 4. 2017 platí, že zmíněné zdanitelné plnění přiznám až k 31. 12. následujícího roku a dále každoročně k 31. 12.Pokud tedy např. uzavřu nájemní smlouvu 1. 7. 2017, nově je za DUZP považován 31. 12. 2018, a dále vždy 31. 12. následujících let, až do ukončení smlouvy. 

  • „Je-li provedena oprava základu daně a výše daně podle §42, která má za následek snížení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo nebo mělo být uskutečněné plnění, povinen provést opravu odpočtu daně, a to za zdaňovací období, ve kterém se o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. To neplatí, pokud plátce provedl opravu odpočtu daně podle odstavce 2.

Nový odstavec 2 zní„Plátce je povinen provést opravu odpočtu daně, který uplatnil z částky úplaty poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění, pokud se dané zdanitelné plnění neuskutečnilo a úplata nebyla vrácena, ani použita na úhradu jiného plnění. Opravu plátce provede za zdaňovací období, ve kterém se o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.“

Problémem je doplnění slovdozvědět měl a mohl“, co nabádá poplatníky ke zvýšené pozornosti a nutnosti sdělovat neprodleně veškeré relevantní informace potřebným osobám.

  • V §92e se doplňuje odstavec 3, který zní „Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti“.

Výše uvedená změna je významnápro poskytovatele těchto služeb.

  • Od 1. 4. 2017 se za §106 a vkládají nové §106aa a §106ab, které znějí:

Stručně řečeno, pokud nespolehlivý plátce ukončí svoji registraci, stává se automaticky nespolehlivou osobou, na které bude zřízen registr. A naopak, pokud si nespolehlivá osoba podá přihlášku k DPH, a FÚ ji zaregistruje,stane se automaticky nespolehlivým plátcem.

Zpracovala : Ing. Barbora Krížová

Dne 27.3.2017