Příjmy z prodeje podílových listů/cenných papírů

Chci se zeptat, jestli ten bezdaňový limit 100 000 kč se týká pouze PL zakoupených a prodaných jen v roce 2014? Nebo když jsem prodal nyní PL za 50 000 kč, zakoupené v květnu 2013, mohu už letos prodat PL jen maximálně do 50 000 Kč, abych nemusel podávat daňové přiznání za rok 2014? Děkuji, Tomáš.

U cenných papírů podle § 4 odst. 1 písm. w) původního ZDP, tj. s přímým podílem na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti do 5% včetně, v době 24 měsíců před jejich prodejem, se použije odst. 5 přechodného ustanovení k novele ZDP č. 344/2014 Sb. To znamená, že pokud jste tyto cenné papíry koupil do konce roku 2013, postupujete podle starého znění zákona a uplatníte 6 - měsíční časový limit pro osvobození od daně. Příjem z prodeje cenných papírů (do 5%), nakoupených v květnu 2013 a prodaných v březnu 2014, je proto od daně z příjmů osvobozen (uplynulo 6 měsíců od nabytí), a to bez ohledu na výše tržby z prodeje. Dle názoru MF ČR se ale výše uvedený postup neuplatní pro cenné papíry s podílem na základním kapitálu nebo hlasovacích práva společností nad 5%, podle § 4 odst. 1 písm. r) původního ZDP. I kdyby poplatník tyto cenné papíry pořídil v roce 2013, u prodeje v roce 2014 se již aplikuje 3 letý časový test. Důvodem je absentující úprava v přechodných ustanoveních novely zákona. To znamená, že předmětný příjem z prodeje bude osvobozen až po uplynutí 3 let od nabytí CP. U obou z uváděných případů (cenné papíry do a nad 5%) je možné využít ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) ZDP a osvobodit příjem z prodeje CP do limitní částky 100 tis. Kč.