Technické zhodnocení

Nájemce (plátce DPH) provedl na pronajatém prostoru technické zhodnocení. Část bude uhrazena formou sníženého nájemného a část nebude uhrazena pronajímatelem vůbec. Část TZ započtu s nájemným. Lze na zbývající část udělit souhlas pronajímatele s odpisováním technického zhodnocení a odpisovat? Jak to bude s DPH, má nájemce nárok na odpočet z části uhrazené formou sníženého nájemného? Neměl by příp. při uvedení TZ do užívání vystavit pronajímateli daňový doklad a odvést DPH z této "zaplacené" části?

Co se týče prvního dotazu, není mi zřejmé, jakou zbývající část máte na mysli. Pokud myslíte část, která se započítá s nájemným, výdaje na TZ jsou, v tomto případe, u nájemce považované za přímý daňový výdaj bez nutnosti odepisování (§ 24 odst. 2 písm. zc)) zákona o daních z příjmů). Předpokladem je, že pronajímatel hned nezvýší o hodnotu TZ vstupní cenu majetku, v tomto případě se výdaje za TZ účtují rozvahově. Pro účely DPH je technické zhodnocení považováno za samostatný dlouhodobý majetek, nájemci vznikne nárok na odpočet DPH v souladu s § 72 Zákona o daních z příjmů. Jakým způsobem bylo TZ uhrazeno, není pro tyto účely rozhodující. Pokud ale dojde k ukončení nájmu bez finančního vyrovnání za TZ, nájemci vznikne povinnost odvést DPH v souladu s § 78d) Zákona o DPH. V souladu s judikaturou je finanční vyrovnání považováno za přenechání zhodnocení majetku nájemcem pronajímateli a je tedy nutné ho považovat za poskytnutí práva na využití jiné majetkově využitelné hodnoty ve smyslu § 14 odst. 1 písm. b) zákona o DPH. To znamená, že se jedná o zdanitelné plnění podléhající DPH 21%, které je uskutečněné ke dni ukončení nájmu.