Prodej podílu ve společnosti


  • Publikováno:
     27.8.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 09/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Předpokládám, že společníci – fyzické osoby neměli obchodní podíl pořízen ze svého obchodního majetku, a dále, že příjem z prodeje podílů společníkům neplyne do 5 let od jejich nabytí, i když smlouva o převodu podílů byla uzavřená až v roce 2015.

Podle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let.

Pětiletá lhůta pro osvobození se počítá ode dne vzniku společnosti, tj. ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku, dle zadání se může jednat o rok 2007 nebo i následující rok 2008 (založení předchází vzniku společnosti).

Z vašeho zadání jsem vyrozuměla, že jeden ze společníků zrealizoval v roce 2013 další vklad (zvýšení) do základního kapitálu společnosti. A jelikož do konce roku 2013 nebylo možné vlastnit více obchodních podílů na jedné společnosti s ručením omezeným, dalším vkladem do základního kapitálu společník pouze navýšil svůj původní vklad. Jeho podíly (původní a nový) proto splynuly v jeden. Společník má i nadále jenom jeden, i když vyšší, podíl na obchodní společnosti, u něhož se časový test posuzuje podle nejstarší nakoupené části (tzn. v roce 2007/2008).

V souladu s citovaným zněním ZDP bod 5, se osvobození od příjmů z prodeje obchodního podílu nevztahuje na příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu této obchodní korporace, pokud k úplatnému převodu došlo do 5 let od plnění.

Procentuální část výnosu z prodeje obchodního podílu, odpovídající vkladu, který byl proveden v roce 2013 (tj. do 5 let od prodeje podílu), ve výši 10 000 000 Kč, proto bude u společníka, který tímto základní kapitál zvýšil, podléhat zdanění. Oproti výnosu lze uplatnit zmíněnou nabývací cenu části podílu, tzn. 10 000 000 Kč. Rozdíl podléhá dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 %.

 

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, POZNÁMKY

§ 4 odst. 1 písm. r) Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů