Zdanění nerezidentů v ČR (prodej OP, pohledávky)

Fyzická osoba (český rezident, nepodnikatel):

Nakupuje 100% obchodní podíl na českém s. r. o., a to od současných dvou vlastníků tohoto s. r. o., kterými jsou:

a)      právnická osoba, rezident čl. státu EU a

b)      právnická osoba, rezident tzv. třetí země (není smlouva o zamezení dvojího zdanění, neexistuje mezinárodní spolupráce).

Jaká bude daňová povinnost obou prodávajících z hlediska zákona o daních z příjmů, a to zejména s ohledem na ustanovení § 22 odst. 1 písm. h), případně osvobození podle § 19 zákona o daních z příjmů (tzn. pokud by byla splněna podmínka pro osvobození a variantně i pokud by splněna nebyla). V případě nesplnění podmínky je prodávající povinen podat v ČR daňové přiznání k DPPO a případně uplatnit nabývací hodnotu jako daňový výdaj. V případě osvobození, je také povinnost podat daňové přiznání?

Nakupuje od stejných výše uvedených dvou daňových nerezidentů ČR „české“ pohledávky, které jsou:

a)      jejich vlastní a

b)      nabyté postoupením.

Prosím o posouzení daňových povinností nerezidentů (prodávajících), a to zejména z pohledu § 22 odst. 1 písm. g) bod 11, případně § 36 či povinnost kupujícího z pohledu § 38e (zajištění daně). Pokud je tam povinnost zajištění daně, musí tuto provádět i uvedená fyzická osoba?

 


  • Publikováno:
     17.9.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 10/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

1.

a) Jedná se o příjem z převodu podílu zahraniční mateřské společnosti z EU na tuzemské dceřiné společnosti, který je v České republice obecně osvobozen od daně z příjmů právnických osob podle § 19 odst. 1 písm. ze) zákona o daních z příjmů. Předpokladem je, že dceřiná společnost není v likvidaci a jsou splněny podmínky podle § 19 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Prodávajícímu nevznikne z tohoto titulu povinnost podat v České republice daňové přiznání k DPPO.

b) Příjem z prodeje obchodního podílu plynoucí rezidentovi nečlenského státu, se kterým nemá ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění (dále jen „Smlouva“), není v České republice osvobozen od daně z příjmů právnických osob. Příjem nerezidenta z prodeje podílu má svůj zdroj zdanění na území ČR podle § 22 odst. 1 písm. g) bod 7 zákona o daních z příjmů. Příjem zde není možné zdanit srážkou, kupujícímu vznikne v ČR povinnost podat daňové přiznání k DPPO, kde si může uplatnit veškeré daňové výdaje podle § 24 českého zákona o daních z příjmů. To znamená, včetně pořizovací ceny obchodního podílu, kterou lze uplatnit maximálně do výše příjmů z jejího prodeje.

Pokud kupující nemá rezidenci v EU nebo v EHS, prodávající má povinnost zajištění daně v sazbě 10% z příjmů podle § 38e odst. 2 ZDP.

2.

a) Příjem z převodu vlastní pohledávky je považován za příjem z převodu movitého majetku. Tento příjem, plynoucí nerezidentovi ČR, nemá svůj zdroj na území ČR podle § 22 zákona o daních z příjmů, a proto nepodléhá v ČR zdanění.  Není ovšem vyloučeno zdanění příjmu ve státě daňové rezidence poplatníka.

b) Příjem, který zahraniční osobě plyne z toho, že její pohledávka byla nakoupena za cenu nižší, než je úhrada postupníkem (česká FO) při jejím následném postoupení, má svůj zdroj na území ČR podle § 22 odst. 1 písm. g) bod 11 zákona o daních z příjmů. Příjem není v ČR osvobozen od daně z příjmů PO. U prodávajícího – rezidenta státu, se kterým ČR nemá uzavřenou Smlouvu, se příjem zdaňuje v ČR, a to v daňovém přiznání k DPPO. Daňovým výdajem je pořizovací cena pohledávky, maximálně do výše tržby z jejího prodeje [§ 24 odst. 1 písm. s) zákona o daních z příjmů].

U prodávajícího – rezidenta státu s uzavřenou smlouvou je potřeba postupovat dle ustanovení této Smlouvy (zřejmě čl. „Jiné příjmy“).  Pokud příjmy, dle Smlouvy, nepodléhají v ČR zdanění (stát zdroje), prodávajícímu nevzniká v ČR žádná daňová povinnost. Dále je potřeba prověřit povinnosti ve státě daňové rezidence, kde příjem může podléhat zdanění. V případě dvojího zdanění (v ČR i ve státě daňové rezidence) je potřeba použít příslušnou metodu na zamezení dvojího zdanění, dle uzavřené smlouvy. Fyzická osoba – kupující provede zajištění daně z vypláceného příjmu podle § 38e zákona o daních z příjmů, s výjimkou, kdy je prodávající rezidentem z EU nebo z EHS.

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, POZNÁMKY

§ 19 odst. 1 písm. ze) ZDP § 22 odst. 1 písm.) g) ZDP §24 odst. 1 písm. w) a s) ZDP §38e ZDP § 38f ZDP