Smlouva o dílo dle Občanského zákoníku – zdaňování

Dotaz:

Rád bych se zeptal, jsem zaměstnanec firmy na HPP. Minulý rok jsem prováděl hodnocení projektů z fondů EU jako externí hodnotitel a to vždy na smlouvu o dílo dle obč.zákoníku. Mám aktivní živnostenský list, který jinak ovšem nevyužívám (nemám z podnikání žádné příjmy, jen ze zaměstnání na HPP a právě z tohoto hodnocení). Rád bych se zeptal, zda mohu tento příjem (z externího hodnocení) danit jako ostatní příjem dle par.10 nebo ho musím danit jako podnikatel.

Odpověď:

Práce externího hodnotitele může být považovaná za :

1. závislou činnost

Typickými znaky jsou např. vztah podřízenosti vůči zaměstnavateli; osobní výkon práce dle pokynů zaměstnavatele a jeho jménem, v pracovní nebo jinak stanovené době, na pracovišti případně na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho zodpovědnost; odměna za práci je vypočítaná na základě délky pracovní doby; pracovní pomůcky potřebné pro výkon práce jsou poskytovány plátcem příjmů a vztah mezi plátcem příjmů a fyzickou osobou je dlouhodobý anebo soustavný případně vykonáváte činnost pouze pro jednoho odběratele a na uzavření pracovně právního vztahu máte zájem, ale odběratel ho odmítá. Jedná se tedy o činnost skutečně závislou na osobě plátce. V tomto případe je nutné příjmy z činnosti externího hodnotitele zdaňovat jako příjmy ze závislé činnosti dle § 6 Zákona č. 586/1992 Sb Zákona o daních z příjmů (příjmy ze zaměstnání).  

2. podnikání dle živnostenského zákona

Pokud je práce vykonávaná soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku jedná se o živnostenské podnikání (ve smyslu §2 Zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání). Už činnost vykonávaná více než 2X se může považovat za činnost soustavní. Příjmy ze živnosti se zdaňují podle § 7 Zákona o daních z příjmů. Výhodou je, že příjmy je možné pro účely zdanění, snížit o daňové výdaje. Jedná se buď o prokazatelné výdaje na dosažení, udržení a zabezpečení příjmů nebo výdaje stanovené paušálem ve výši 60% z příjmů.

3. příležitostní činnost

Pokud činnost hodnotitele vykonáváte příležitostně (tj ne soustavně) resp. činnost sice vykonáváte soustavně, ale nemáte ji uvedenou v živnostenském oprávnění (např. jako poradenskou činnost, pokud se jedná o živnost volnou), je potřeba příjmy zdaňovat podle § 10 Zákona o daních z příjmů tj jako ostatní příjmy. Tyto příjmy jsou osvobozeny od daně, pokud jejich úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 tis. Kč. Pokud úhrn příjmů překročí 20 tis. Kč, zdaňují se všechny příjmy (ne jenom rozdíl). Jako výdaje je možné uplatnit jenom výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení těchto příjmů. To znamená, že není možné jako výdaj uplatnit např. odpisy majetku a pojištění a samozřejmě ani výdaje stanovené paušální částkou (60%).

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/228665-prijem-dle-paragrafu-10