Příjmy z pronájmu

Dotaz:

 Dobrý den, prosím o zodpovězení několika otázek týkajících se příjmů z pronájmu. Od loňského roku pronajímám část koupeného bytu. Zvažuji, zda od příjmů z pronájmu odečítat skutečně vynaložené náklady či uplatňovat paušál ve výši 30 %. Pokud bych chtěl odečítat skutečně vynaložené náklady, jak mám takové náklady krátit, když se vztahují k celému bytu a já pronajímám pouze jeho část? – Napadá mě snad jedině podle podílu podlahové plochy pronajímané části... Budu-li uplatňovat skutečné náklady, mohu zahrnout i poměrnou část odpisů? Při podpisu nájemní smlouvy mi nájemník spolu s prvním nájemným uhradil i tzv. bezpečností zálohu ve výši měsíčního nájmu pro případ, kdyby v budoucnu neplnil své povinnosti plynoucí ze smlouvy a nezaplatil nájem či jiné poplatky; v takovém případě mohu čerpat tuto zálohu. V této souvislosti se ptám, zda je tato záloha také zdanitelným příjmem podle § 9 za loňský rok. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

U příjmů z pronájmu si můžete uplatnit 1. výdaje vypočtené procentem z příjmů (30%) nebo 2.výdaje v prokázané výši dle § 9  a násl. Zákona o daních z příjmů. V případě uplatnění prokazatelných údajů je potřeba vést speciální evidenci (obdoba daňové evidence) nebo účetnictví.  Předmětné výdaje je potřeba alikvotně krátit (poměr použití na pronájem a na soukromou potřebu), přičemž podíl podlahové plochy pronajímané části je vhodné kritérium, obecně akceptovatelné i správcem daně. Do daňově uznatelných výdajů si můžete uplatnit i poměrnou část odpisů, nejlépe taky krácenou dle kritéria podlahové plochy. Dále si můžete uplatnit i poměrnou částku výdajů za opravy a údržbu bytu, zařízení pronajímané části, poměrnou částku pojištění a zaplacenou daň z nemovitostí. Uplatnit si můžete dokonce si poměrnou částku paušálu na cestovné ve výši 4 tis. Kč za měsíc (§ 24 odst.2 zt ZDP)). Co se týče kauce, pokud je tato smluvně definovaná jako určitá forma záruky, není považovaná za zdanitelný příjem. Do příjmů by kauce vstoupila až v případě, pokud by došlo k jejímu uplatnění (úhrada škody a/anebo nezaplaceného nájemného). To neplatí, pokud se jedná o kauci, která je ve smlouvě definovaná jako záloha na nájemné. Tento typ kauce je zdanitelným příjmem už v roce jejího přijetí. Upozorňuji ještě, že do příjmů z pronájmu nevstupují ani úhrady za energie a služby související s nájmem (pokyn GFŘ č. D- 6), na druhé straně ani platba dodavatelům služeb a energií není daňovým výdajem.

 

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/230748-prijmy-z-pronajmu