Daňová ztráta v dodatečném daňovém přiznání


  • Publikováno: 23.1.2013
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 2/2013 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Můžete mi prosím vysvětlit na konkrétním příkladu význam § 38p ZDP. Moc nerozumím definici, že rozdíl musí činit 1 000 Kč.

Příklad pro aplikaci § 38p zákona o daních z příjmů u poplatníka – právnické osoby:

Poplatník, právnická osoba podává v roce 2012 dodatečné daňové přiznání na rok 2011 na vyšší daňovou povinnost, z důvodu nesprávně zaúčtovaných nákladů na dohadné položky do daňově uznatelných výdajů (odměny závislé na výši HV za rok 2011). Současně poplatník plánuje, v dodatečném daňovém přiznání, uplatnit vyšší částku daňové ztráty z minulých let, jako odčitatelnou položku podle § 34 zákona o daních z příjmů (celková výše ztráty k uplatnění je např. 560.000 Kč).

Podklady pro sestavení dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob na zdaňovací období roku 2011:

Základ daně v řádném daňovém přiznání na rok 2011                                     3.700.000 Kč

Zvýšení základu daně o nesprávně uplatněné                                                      310.000 Kč

výdaje na dohadné položky na odměny

Základ daně v dodatečném daňovém přiznání                                                 4.010.000 Kč

Výpočet odčitatelné položky (ztráty z minulých let), kterou je možné v DPP uplatnit:

4.010.000 – 3.700.000 = 310.000 -1.000 =                                                        309.000 Kč

V dodatečném daňovém přiznání na vyšší daňovou povinnost na rok 2011 je možné, v souladu s § 38p ZDP, odpočítat od základu daně daňovou ztrátu ve výši 309.000 Kč.

V souladu se zněním § 38p ZDP, vyšší částky odčitatelných položek podle § 34 a položek snižujících základ daně podle § 20 odst. 7 a 8 může uplatnit poplatník nebo jeho právní nástupce pouze v dodatečném přiznání k dani z příjmů právnických osob na vyšší daňovou povinnost (SPLNĚNO) nebo na daňovou povinnost, která se neodchyluje od poslední známé daňové povinnosti, a to jen v takové výši, aby rozdíl mezi nově stanoveným základem daně sníženým o tyto položky zaokrouhleným na celé tisícikoruny dolů (tj 3.701.000 Kč) a základem daně sníženým o odčitatelné položky podle § 34 a položky snižující základ daně podle § 20 odst. 7 a 8 zaokrouhleným na celé tisícikoruny dolů, z něhož byla daň pravomocně vyměřena resp. doměřena (tj. 3.700.000 Kč) , činil alespoň 1 000 Kč, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak (3.701.000 – 3.700.000 = 1.000 Kč SPLNĚNO)

Související předpisy:

§ 38p Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, v znění platných předpisů