Převod podílu do zahraničí

  • Publikováno: 22.11.2013
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 12/2013 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová 

Česká matka, a.s. vlastní 100% podíl na české s.r.o. Doba držby více než 5 let. Má v úmyslu prodat podíl do zahraničí (Afrika). Domnívám se, že plně splňuje podmínky pro osvobození příjmu z prodeje podle §19/1/ze a §19/4, a že osoba kupujícího nárok na osvobození neovlivní. Je tomu tak? A je možné uplatnit pořizovací cenu podílu jako daňový náklad, pokud byl podíl pořízen a) koupí a b) vkladem?

Podle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP jsou od daně z příjmů právnických osob osvobozeny příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 3 (český daňový rezident – právnická osoba) nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie. Pro účely osvobození od daně je podstatný status prodávajícího a ne status kupujícího. Není proto důležité, zda byl obchodní podíl prodán fyzické nebo právnické osobě, je irelevantní i daňová rezidentura kupujícího. Převod obchodního podílu bude osvobozen od daně z příjmů právnických osob za splnění podmínek uvedených v § 19 odst. 2 až 4 ZDP. Základní podmínkou pro osvobození je držba alespoň 10% podílu mateřské společnosti na základním kapitálu dceřiné společnosti nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě. Podle § 25 odst. 1 písm. i) a § 24 odst. 2 písm. r) ZDP jsou daňově neuznatelné výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené. Pokud je tržba z prodeje obchodního podílu od daně osvobozena, hodnota prodaného podílu zachycená v účetnictví a. s. k datu prodeje a náklady související s prodejem jsou daňově neuznatelným výdajem. Ze základu daně a. s. je potřeba vyloučit účetní nabývací cenu podílu (účet č. 561) a to v řádku č. 40 daňového přiznání k DPPO.

Související předpisy:

§ 19 odst. 1 písm. ze) ZDP

§ 19 odst. 2–4 ZDP

§ 25 odst. 1 písm. i) ZDP

§ 24 odst. 2 písm. r) ZDP