Curacao a licence


  • Publikováno:
     26.1.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 01/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová


Prosím o potvrzení, zda Curaçao spadá pod smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem, nebo zda existuje Dohoda o výměně daňových informací mezi Curaçaem a CZ, či jiná mezinárodní smlouva? Jde mi o výši srážkové daně při platbě licenčních poplatků, 35 %, 15 % nebo 5 % podle Nizozemí?


Smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená mezi Nizozemím a ČR (dále jen „Smlouva“) se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo v obou smluvních státech. Z tohoto důvodu je podstatné přesné teritoriální vymezení České Republiky a Nizozemí pro účely Smlouvy, viz její čl. 3 odst. 1. Pod pojmem Nizozemí se tedy rozumí:


- část Nizozemského království, která je umístěna v Evropě,


- a část mořského dna jeho podzemí pod Severním mořem, nad nímž Nizozemské království vykonává výsostná práva v souladu s mezinárodním právem.
Z výšeuvedeného plyne, že ostrov Curaçao není, pro účely Smlouvy, považován za území Nizozemí a proto se na něho primárně Smlouva nevztahuje.


Nicméně, v souladu se zněním čl. 30 Smlouvy, je možné její rozšíření na Surinam nebo/a Nizozemské Antily, pokud zmíněné země ukládají daně podstatně podobné povahy dani, na které se tato smlouva vztahuje. Podmínky a proces rozšíření se musí domluvit a upřesnit nótami, které se vymění diplomatickou cestou. Podle mých informací, Smlouva v tomto směru rozšířená nebyla.


Dále si dovoluji upozornit, že dne 10. října 2010 byla provedena konstituční reforma tzv. Nizozemských Antil, které jako takové přestaly existovat. Ostrovy Curaçao a St. Maarten se staly autonomními územími v rámci Nizozemského království spolu s ostrovem Aruba, který tento statut získal již dříve. Nizozemské království se tedy, tohoto času, skládá ze čtyř území: Nizozemska (evropská a karibská část – ostrovy Bonaire, St. Eustatius a Saba) a autonomních území (ostrovů) Aruba, Curaçao a St. Maarten.


Česká Republika tohoto času nemá s autonomním ostrovem Curaçao uzavřenou žádnou bilaterální „Smlouvu o zamezení dvojího zdanění“, nemá uzavřenou ani „Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (TIEA - Tax Information Exchange Agreement)“.

Nicméně, ČR a rovněž ostrov Curaçao přistoupili k tzv. „Úmluvě o vzájemné pomoci v daňových záležitostech (Jurisdictions participating in the convention on mutual administrative assistance in tax matters, dále jen „Úmluva“)“, která vstoupila v platnost dne 1. února 2014. V ČR byla vyhlášena dne 27. ledna 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv č.2/2014. Úmluva je použitelná resp. se vztahuje na daňové povinnosti vzniklé od 1. ledna 2015 včetně. Vstupem Úmluvy v platnost nepozbývá platnosti jiná mezinárodní smlouva.


Úmluva ve znění protokolu OECD (v souladu se standardem OECD se podepisuje od 1. 6. 2011) představuje komplexní multilaterální nástroj vyvinutý ve spolupráci Rady Evropy a OECD, který umožňuje v oblasti daní všechny formy mezinárodní správní spolupráce, tzn.:
- výměnu informací na žádost, automatickou a spontánní,
- souběžná daňová šetření,
- přítomnost při daňových kontrolách v zahraničí,
- dožádání vymáhání a předběžných opatření,
- doručování dokumentů.
Úmluva, ve znění protokolu OECD, se vztahuje na všechny druhy daní vymezené vnitrostátními předpisy smluvních států včetně povinných příspěvků na sociální zabezpečení, nevztahuje se na oblast cel.

Související předpisy:

Vyhláška MZV č. 138/1974 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Úmluvě o vzájemné pomoci v daňových záležitostech