Tisková data z Kanady

 


  • Publikováno:
     26.1.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 02/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová


Ilustrátor z Kanady, vytvoří na počítači ilustraci, následně provede digitalizaci tiskových dat, aby bylo možné ilustraci vytisknout v České republice. České firmě ji pošle buď poštou na DVD, nebo bude dovezena na DVD fyzickou osobou nebo tisková data budou poslána elektronicky. Tato česká firma ji bude následně fakturovat již vytištěnou jiné české firmě v rámci celé zakázky. Jaké povinnosti tím vzniknou české firmě při různém způsobu dodání těchto dat z Kanady vzhledem ke clu, DPH popř. další povinnosti z hlediska daní.

DAŇ Z PŘÍJMU
Podle pokynu MF ČR č.D-235 a komentáře ke vzorové smlouvě OECD (dále jen „Komentář“), transakce, u kterých je podstatou platby získání práva na užití autorských práv k digitálnímu produktu, můžou být považováni za „licenční poplatky“. Pokyn i Komentář jako příklad zde uvádějí knižního vydavatele, který platí za nabytí práva na reprodukci fotografie chráněné autorskými právy, kterou si elektronicky stahuje za účelem jejího využití na obalu knihy, kterou vydává. Na základě uvedeného je Vaši transakci možné posoudit následovně:


1. Poskytnutí práva na reprodukci ilustrace

Pokud se jedná o transakci obdobnou jak je uvedena v prvním odseku, způsob přepravy ilustrace na území ČR (DVD nebo elektronickým přenosem), pro účely zdanění, nehraje žádnou roli. Česká firma, v tomto případě, platí kanadskému ilustrátorovi za poskytnuté právo ilustraci dále reprodukovat. V souladu s čl. 12 smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a Kanadou (dále jen „SZDZ“) se jedná o platbu náhrady za užití nebo za právo na užití autorského práva k dílu uměleckému. Pro účely zdanění se tedy jedná o tzv. licenční poplatek.

V souladu výše uvedeným ustanovením SZDZ můžou být licenční poplatky zdaněny rovněž ve smluvním státě, v němž mají svůj zdroj (ČR), a to podle právních předpisů tohoto státu, avšak jestliže skutečný vlastník licenčních poplatků je rezidentem druhého smluvního státu (Kanada), daň takto uložená nepřesáhne 10 procent hrubé částky licenčních poplatků.

To znamená, že licenční poplatky vyplácané placené českou společností ilustrátorovi, které je rezidentem Kanady, můžou být zdanitelné ve státě rezidence ilustrátora (Kanada) a rovněž ve státě zdroje příjmů (ČR), pokud to daňová legislativa jednotlivých zemí umožňuje. V ČR jsou licenční poplatky obecně zdanitelné srážkovou daní v sazbě 15%. Z důvodu nadřazenosti mezinárodní smlouvy nad národními zákony srazí český plátce příjmů z úplaty za „licenci“ 10% z hrubé částky platby.

Za správnost sražené daně a její včasný odvod českému správci daně je odpovědný český plátce licenčních poplatků. Plátce srazí daň z platby nejpozději v den, kdy o dluhu účtuje v souladu s českými účetními standardy. Lhůta pro odvod sražené daně příslušnému FU je do konce měsíce následujícím po kalendářním měsíci, kdy měl plátce povinnost srážku provést. Informace o srážce podá plátce daně svému místně příslušnému FU v hlášení.


2. Úplný převod práv k ilustraci

Další možností je úplný převod vlastnictví práv chráněných autorskými právy (zcizení práv), tzn. úplný převod práva k ilustraci. V tomto případě je potřeba platbu za ilustraci považovat za příjem ilustrátora podle čl. 7 SZDZ („Zisky podniků“). Uvedený příjem je zdanitelný ve státě zdroje příjmů (ČR) jenom v tom případě, pokud tam příjemci vznikne stálá provozovna podle čl. 5 SZDZ. Obecně se jedná o případy poskytování služeb na území ČR nebo vznik stálého místa na podnikání v ČR. To znamená, že pokud kanadskému ilustrátorovi v ČR nevznikne, stála provozovna, příjem za převod práva k ilustraci zdaní jenom ve státě svojí daňové rezidence, tzn. v Kanadě. V takovém případě nemá český plátce v ČR žádné daňové povinnosti v souvislosti s prováděnými platbami za převod práv. Nevznikne mu povinnost srážky daně a dokonce ani povinnost zajištění daně, protože příjem kanadského ilustrátora nepodléhá v ČR zdanění.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Co se týče daně z přidané hodnoty, pro tyto účely je potřeba vycházet z definice zboží a služby, kterou nám nabízí českých zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Daňovému režimu zboží podléhají věci movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda kromě peněz a cenných papírů. Naopak za poskytnutí služby se považují všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti. Patří sem také převod práv a poskytnutí práva využití věci nebo práva anebo jiné majetkově využitelné hodnoty.
Z výše uvedeného dovozuji, že převod práva ilustraci reprodukovat, a rovněž i prodej celkových práv k autorskému dílu (ilustraci) se pro účely českého ZDPH považuje za poskytnutí služby. Na rozdíl od daně z příjmů má zákon o DPH jednotné posouzení pro oba typy transakcí.
Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo, resp. místo, kde je umístěna její provozovna. V tomto případě, z důvodu umístění sídla českého plátce, je místem zdanitelného plnění území ČR.
Povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká českému plátci, pokud je mu osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto plnění s místem plnění v tuzemsku. Kanadský ilustrátor může být považován za osobu neusazenou v tuzemsku (§4 odst. 1 písm. m) ZDPH), pokud je považován za osobu povinnou k dani.

Za osobu povinnou k dani je považována fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Můžou tedy nastat dva případy:


1. Kanadský ilustrátor je osobou povinnou k dani

Pokud je kanadský ilustrátor je osobou povinnou k dani, českému plátci (kupujícímu) vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň, z titulu nákupu služby, na území ČR.

Za splnění podmínek uvedených v 72 a násl. ZDPH plátci současně vznikne nárok na odpočet přiznané DPH. DPH na výstupu i nárok na odpočet přizná a uplatní v českém daňovém přiznání k DPH.

Dovoluji si Vás ale upozornit, že Kanada nepatří mezi státy evropské unie a proto se na ni nevztahuje jednotný systém DPH. V této souvislosti může nastat situace, že prodej licence bude současně zdaněn i kanadskou daní z obratu, kterou v ČR není možné odpočítat. V takovém případě Vám doporučuji zjistit možnosti vrácení zaplacené daně dle národní daňové legislativy.

2. Kanadský ilustrátor není osobou povinnou k dani

Pokud ale kanadský ilustrátor není osobou povinnou k dani, a tedy nemůže být ani osobou neusazenou v tuzemsku ve smyslu definice ZDPH, českému plátce nevznikne v ČR žádná daňová povinnost z titulu české DPH.

 

Související předpisy:


Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, sdělení MZV č. 83/2002 Sb.m.s.
MF ČR č.D-235 Sdělení k problematice charakteru plateb souvisejících s rozvojem elektronického obchodu, a to v návaznosti na uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění, FZ 5/2002
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 1 Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§36 odst. 1 písm. a) Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38d Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§4 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§9 odst. 1 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 14 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 24 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 108 odst. 1 písm. c) Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty