Změny v zahraničním obchodě

Celní hodnota – změny od 1.1.2016

 • zrušeno pravidlo uznávání předchozího prodeje v řetězci postupných prodejů jako základu pro určení celní hodnoty.
 • hodnota transakce zboží se určí v okamžiku přijetí celního prohlášení na základě prodeje, ke kterému došlo bezprostředně před vstupem zboží na celní území EU (čl. 128 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447)
 •  pokud je zboží prodáváno pro vývoz na celní území Unie: nikoli před vstupem zboží na dané celní území, ale v okamžiku, kdy je v dočasném uskladnění nebo je propuštěno do zvláštního režimu s výjimkou vnitřního tranzitu, konečného užití nebo pasivního zušlechťovacího styku, určí se převodní hodnota na základě tohoto prodeje (čl. 128 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ).

VÝVOZ

Vývozce

 • Oproti stávajícím předpisům není již osoba vývozce toutéž osobou, jejímž jménem je podáváno vývozní CP. Osoby v kolonce č. 2 (vývozce) a v kol. č. 14 (deklarant) CP nemusí být shodné.
 • Vývozce tedy bude mít stejnou pozici, jako příjemce při dovozu. Obecně se i na vývoz bude plně vztahovat, že celní prohlášení může učinit každý, tedy nejen vývozce nebo jeho zástupce, ale i jiná osoba, případně její zástupce.
 • Dále již není možné ani extenzivním výkladem připustit, že by vývozcem (kol. č. 2 CP) mohla být někdy osoba usazená mimo EU.

Daňový doklad při vývozu zboží

 • Jednou změnou, kterou novela zákona o DPH přinesla je změna ustanovení § 33a zákona o DPH, který definuje daňový doklad při vývozu:

 

 • daňový dokladem při vývozu zboží je "daňový doklad vystavený podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona o DPH".

Prováděcí nařízení k celnímu kodexu

Jestliže celní úřad vývozu neobdržel po uplynutí lhůty 150 dnů ode dne propuštění zboží do režimu vývozu sdělení ‚výsledky kontroly při výstupu‘ od celního úřadu výstupu ani uspokojivý důkaz, může to celní úřad vývozu považovat za informaci o tom, že zboží neopustilo celní území Společenství.

Celní úřad vývozu informuje vývozce nebo deklaranta a celní úřad výstupu uvedený v celním prohlášení o zrušení platnosti vývozního celního prohlášení.

Změny v zákoně o DPH

Změna místní příslušnosti pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu

 • Na místo Finančního úřadu pro hlavní město Prahu bude pro tyto osoby místně příslušný Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. Důvodem je snaha o uvolnění kapacit pražského finančního úřadu.

Zrušení osvobození umístění zboží do svobodného pásma od DPH jako vývoz zboží

 • V ustanovení § 66 odst. 1 Zákona o DPH jezrušena druhá věta, která dnes definuje “Za vývoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku“
 • To znamená, žeumístění zboží do svobodného pásma již není považováno za vývoz a nebude tedy osvobozeno od DPH

Zrušení osvobození operací prováděných na zboží umístěném ve svobodném pásmu od DPH

 • ruší se ustanovení § 68 odst. 15 Zákona o DPH, který dnes definuje “Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží umístěného ve svobodném skladu nebo ve svobodném pásmu, poskytnutí služeb vztahujících se ke zboží umístěnému ve svobodném skladu nebo ve svobodném pásmu“.
 • To znamená, že veškeré operace prováděné na zboží ve svobodném pásmu již podléhají DPH na výstupu.

Nový princip reverse charge v případech kdy osoba neusazená v tuzemsku dodá zboží českému plátci s místem plnění v tuzemsku.

V § 108 odst. 1 by mělo být vloženo nové písmeno d), které zní: •

 • (daň odvede) „plátce, kterému je osobou neusazenou v tuzemsku, která není registrovaná jako plátce, dodáno zboží s místem plnění v tuzemsku; toto ustanovení se nepoužije v případě, že plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce“

Tato změna se dotkne řady situací při nákupu zboží od zahraničních osob.