OTÁZKY A ODPOVĚDI

Sankce za opožděnou platbu daně

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda jde zpětně doplatit daň z nemovitosti za dobu 13 let, bez placení penále. Lze zažádat o prominutí penále,nebo něco podobného? Konkrétně se jedná o garáž. Ráda bych věděla co mě na FÚ čeká. Díky a s pozdravem

Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro její stanovení, dle § 148 Daňového řádu, která činí 3 roky. Vaše daňová povinnost do roku 2008 včetně, je již tedy po prokluzy a není potřeba ji dál řešit. Aktuální znění zákona o dani z nemovitostí a prováděcí předpisy k němu prominutí daně a příslušenství (penále a úroky z prodlení) neumožňují. Podle § 264 Daňového řádu se pro daně, jejichž původní den splatnosti nastal do 31.12.2010 (daň za rok 2009 a 2010), uplatní úrok z prodlení podle ustanovení již zrušeného Zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. To platí i pro zvýšení daně za opožděně podané daňové přiznání, u kterého uplynula lhůta pro podání do 31.12.2010. Do 31.12.2010 bylo možné, za určitých okolností, individuálně požádat o prominutí daňového nedoplatku podle § 65 Zákona o správě daní a poplatků (včetně sankcí). Podle přechodných ustanovení nového Daňového řádu (platného od 1.1.2011), ale bohužel bylo potřeba o prominutí podle původního zákona o SDaP požádat do 31.12.2010 (§264 Daňového řádu).Takže bohužel, tento postup již není možné použít. Od 1.1.2011 již není možné prominout daň jednotlivým daňovým subjektům, na základě jejich žádosti, ani podle Daňového řádu. Prominout daň a příslušenství může jenom Ministr financí z moci úřední, z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů, nebo při mimořádných, zejména živelných událostech. Existuje ale způsob jak je možné dosáhnout nepřímým způsobem prominutí úroku z prodlení i po 1.1.2011. Je možné požádat FÚ o zpětné posečkání daně podle § 156 a 157 Daňového řádu, přičemž po dobu posečkání ze zákona neplyne úrok z prodlení ale úrok z posečkání, který je možné prominout (a také je nižší než úrok z prodlení). Zákon ovšem stanovuje podmínky pro uplatnění tohoto postupu. Správce daně může povolit posečkání daně případně rozložení její úhrady na splátky, pokud např. neprodlená úhrada daně by pro daňový subjekt znamenala vážnou újmu nebo ohrožení výživy poplatníka a osob na něho odkázaných atd. Od předepsání úroku z posečkání může správce daně upustit, pokud by ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládaly tvrdost uplatněného úroku. Bohužel samotnou daň ani pokutu za opožděné podání daňového přiznání již prominout nelze.

http://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/236855-dan-z