OTÁZKY A ODPOVĚDI

Prekluzivní lhůta

Dobrý den, mám dotaz, jak se přesně stanovuje prekluzivní lhůty při daňové kontrole. Jedná se o kontrolu daně z příjmu FO a DPH, zahájena ještě dle zákona o správě daní a poplatků dne 20. 10. 2009, končí tedy prekluzivní lhůta 20. 10. 2012 nebo 31. 12. 2012 nebo ještě v jiné datum? Tedy do kdy musí správce daně kontrolu ukončit, resp. doměřit daň. Děkuji

Podle § 264 odst. 5 přechodných ustanovení k Daňovému řádu se běh a délka lhůty pro vyměření daně, která započala podle dosavadních právních předpisů (ZSDP) a neskončila do dne nabytí účinnosti Daňového řádu (1.1.2011), ode dne nabytí účinnosti DŘ posuzuje podle ustanovení DŘ, která upravují lhůtu pro stanovení daně. Okamžik počátku běhu této lhůty určený podle dosavadních právních předpisů (ZSDP) ale zůstává zachován. Účinky právních skutečností, které mají vliv na běh této lhůty (patří sem také daňová kontrola) a které nastaly přede dnem nabytí účinnosti DŘ, se posuzují podle dosavadních právních předpisů (tzn. podle ZSDP). Domnívám se tedy, že je potřeba postupovat podle § 47 ZSDP, dle kterého nelze daň vyměřit ani doměřit, po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost (pravidlo 3+0, judikatura NSS). To znamená, že např. pro zdaňovací období roku 2008 (FO) obecně skončila lhůta pro vyměření daně dne 31.12.2011. Protože před uplynutím této lhůty byla zahájena daňová kontrola, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven (2009). Pro zdaňovací období roku 2008, za který byla fakticky zahájena daňová kontrola dne 20.10.2009, tedy uplyne lhůta pro vyměření daně dne 31.12.2012.

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/238340-kdy-konci-prekluzni-lhuta