Odpisy drobného dlouhodobého majetku

  • Publikováno: 27.3.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 3/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

S. r. o. drobný dlouhodobý majetek (dále jen „DDM“) od 20 000 Kč do 40 000 Kč vede na účtu č. 028. Účetní odpisy jsou rovnoměrné po dobu 24 měsíců ode dne, kdy byl tento DDM převzat do užívání. Jaká výše odpisů se uplatní v Přiznání k dani z příjmů právnických osob? Uplatňuje se 100% odpis v roce pořízení a zařazení DDM do užívání?

Související předpisy:

Podle účetních předpisů je za drobný hmotný majetek považován majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož vstupní cena je od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Účetní jednotka se u drobného dlouhodobého majetku může rozhodnout:

1) zda o něm bude účtovat jako o běžném dlouhodobém majetku v účtové skupině 0 a tedy ho účetně odepisovat. Doba účetního odepisování ale nesmí být kratší nežli dva roky, protože se u DHIM předpokládá doba použití delší než jeden rok,

2) nebo ho zaúčtuje jako zásobu materiálu, a to ihned do spotřeby nebo do spotřeby při jeho vydání do užívání. Podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP jsou daňovým výdajem účetní odpisy dlouhodobého majetku, který není vymezen pro účely citovaného zákona jako hmotný majetek, tzn. majetek se vstupní cenou do 40 000 Kč včetně.

Pokud tedy, majetek evidujete v účetnictví na účtu č. 028 ( jako dlouhodobý majetek), jeho daňové odpisy musí kopírovat odpisy účetní. To znamená, že do daňových výdajů zahrnete účetní odpisy ve stejné částce, v jaké jsou evidovány v účetnictví (účet č. 551). V této souvislosti upozorňuji, že změna účetní metody je možná jenom u majetku, u kterého zatím nebylo zahájeno odepisování.