Nákup zboží ze třetí země


  • Publikováno:
     26.2.2013
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 03/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Pokud nakupuji zboží z Ruska, zboží je přepraveno na území ČR, pak DPH počítám celním kursem dle JSD a základ daně pro daň z příjmu také?

Možnosti přepočtu cizí měny na CZK, pro daňové účely, se odvíjejí od toho, zda vedete účetnictví (dále jen „účetní jednotka“), nebo nikoliv.


1. Jste účetní jednotka


Účetní jednotky přepočítají, k okamžiku uskutečnění účetního případu, majetek a závazky vyjádřené v cizí měně následovně:

                            1. denním kurzem ČNB, tzn. kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to k okamžiku účetního případu,

                            2. pevným kurzem, tzn. kursem stanoveným vnitřním předpisem účetní jednotky na základě kursu devizového trhu vyhlášeného ČNB a používaným účetní jednotkou po předem stanovenou dobu. Účetní jednotka použije, pro stanovení pevného kurzu, kurs devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurs používán

 

Základem daně z příjmů účetní jednotky je výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta), který je dále upravován podle § 23 Zákona o daních z příjmů. To znamená, že přepočet na cizí měnu v účetnictví je rozhodný i pro daňové účely. A bohužel, legislativa neumožňuje účetní jednotce používat v účetnictví kurz pro celní účely.


2. Nejste účetní jednotka


Osoby, které nevedou účetnictví, přepočítají majetek a závazky vyjádřené v cizí měně následovně:
aktuálním tzn. denním kurz ČNB
pevným kurzem nebo
jednotným kurzem. Jedná se o průměrný kurz vyhlašovaný Ministerstvem financí ČR (je to průměrný kurz vypočtený z kurzů platných vždy v poslední den v měsíci).
Ani v tomto případě zákon neumožňuje použít, pro účely daně z příjmů, celní kurzu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že kurz použitý pro výpočet DPH a kurz použitý v účetnictví (daňové evidenci) se budou lišit. Základ daně a DPH bude proto přepočítaná rozdílným kurzem.

Související předpisy:
§ 38 odst. 1 Zákona o daních z příjmů
§ 24 odst. 6 a 7 Zákona o účetnictví
§ 38 odst. 5 Zákona o DPH