Daňový doklad

  • Publikováno: 26.6.2012
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 7/2012 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Odběratel (s. r. o.) obdržel od dodavatele (rovněž s. r. o.) zálohovou fakturu na zboží, ve které uvedl základ DPH, výši DPH a cenu celkem. Daňový doklad k přijaté platbě dodavatel nevystavil a vystavil pouze fakturu na částku po odečtení přijaté zálohy. Dodavatel trvá na tom, že zálohová faktura je platným daňovým dokladem a tudíž k ní není třeba vystavovat žádný další daňový doklad. Postupuje dodavatel správně?

Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne:

a) uskutečnění zdanitelného plnění pro osobu povinnou k dani nebo

b) přijetí úplaty za zdanitelné plnění pro osobu povinnou k dani.

Plátce, který přijal před uskutečněním zdanitelného plnění, ve stejném měsíci, také úplatu na toto zdanitelné plnění může vystavit za obě transakce tzv. souhrnný daňový doklad. Váš dodavatel by tedy, při použití předmětného postupu, měl vystavit souhrnný doklad nejpozději do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém přijal úplatu a současně uskutečnil zdanitelné plnění. Údaje společné pro obě transakce mohou být na souhrnném daňovém dokladu uvedeny pouze jednou. Údaje o datu uskutečnění plnění a datu přijetí úplaty musí být na dokladu uvedeny samostatně.

Pokud plátce nevystavil souhrnný doklad, je povinen, v souladu s § 26 ZDPH, vystavit zvlášť daňový doklad při přijetí úplaty a zvlášť daňový doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zálohová faktura nemůže být považována za daňový doklad, pokud obsahuje také údaje o datu přijetí úplaty a datum uskutečnění zdanitelného plnění. Je málo pravděpodobné, že zálohová faktura bude tyto údaje obsahovat, protože v čase jejího vystavení ještě nemohli být zcela známé. Z uvedeného důvodu ZDPH o vystavení daňového dokladu přede dnem přijetí úplaty, resp. datem uskutečnění zdanitelného plnění ani neuvažuje, i když ho výslovně nevylučuje. Další obligatorní náležitostí daňového dokladu jsou uvedeny v § 28 ZDPH.

Podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet daně, kterou vůči Vám uplatnil jiný plátce, je držba daňového dokladu, který obsahuje všechny náležitosti v souladu s výše uvedeným § 28 ZDPH. Pokud doklad neobsahuje všechny předepsané náležitosti, nárok na odpočet můžete prokázat i jiným způsobem.