Sdružení a spolupracující osoba

  • Publikováno: 24.9.2012
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 10/2012 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová 

Jde kombinovat sdružení fyzické osoby a následně spolupracující osoby? Jde o to, že 2 podnikatelé mají již několik let smlouvu o sdružení na instalatérské práce (50 % + 50 %). Nyní jim v podnikání začali pomáhat jejich synové, kteří mají své Živnostenské listy, jeden na stejný obor a druhý na jiný obor (truhlář). Jde, aby každý z nich, po rozdělení příjmů a výdajů dále uplatnili ve svém přiznání ještě spolupracující osobu – syna s podílem např. 20 %? Musí mít tato spolupracující osoba Živnostenský list na stejný obor činnosti? Kam všude se to hlásí? Je mi jasné, že si každý musí dál platit sociální pojištění a zdravotní pojištění. Chceme tímto vyeliminovat i případné nařčení ze Švarc systému.

Výpočet příjmu účastníka sdružení, které není právnickou osobou upravuje § 13 ZDP. Žádné zákonné ustanovení nevylučuje možnost účastníka sdružení převést na spolupracující osobu příslušné procento příjmů a výdajů, které na něho připadá z titulu společné činnosti ve sdružení. Tento postup je možný a zcela legální. V případě spolupráce dětí, je možné na ně převést částku až do výše 30% příjmů a výdajů z podílu účastníka na činnosti sdružení. Současně ale platí, že rozdíl příjmů a výdajů připadající na syna každého jednotlivého účastníka, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci se svým otcem po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. Dále platí, že výše podílu syna na společných příjmech (dosažených spolu s otcem) musí být stejná jako výše jeho podílu na společných výdajích.

Při spolupráci nevzniká žádný nový právní subjekt, v právních vztazích vystupuje i nadále jenom samotný podnikatel a ne osoby, se kterými spolupracuje. Spolupracující osoby nevykonávají soustavní výdělečnou činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a proto živnostenské oprávnění mít nemusí. Spolupráce není považována ani za závislou práci v souladu s § 2 zákoníka práce, a nejedná se proto o nelegální práci podle zákona o zaměstnanosti (Švarc systém).

Pro účely sociálního pojištění se spolupracující osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let, považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) je povinna, oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 8 dnů den zahájení spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti. Současně je povinna oznámit též jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby samostatně výdělečně činné, s níž spolupracuje. Pokud je už jednou přihlášená OSVČ současně považována i za spolupracující osobu, pojistné na sociální pojištění platí jenom jednou. Základem pro výpočet pojistného na sociální pojištění je celkový daňový základ uvedeného pojištěnce podle § 7 a násl. ZDP, který zahrnuje jako příjmy a výdaje z činnosti OSVČ tak i příjmy a výdaje z titulu spolupráce s jinou OSVČ.

Pro účely zdravotního pojištění se na spolupracující osoby také nahlíží jako na osoby samostatně výdělečně činné se standardním režimem výpočtu pojistného a placení záloh a taktéž s povinností podat po skončení roku přehled o příjmech a výdajích. Pokud je spolupracující osoba již přihlášená u své zdravotní pojišťovny jako OSVČ, zahájení spolupráce oznamovat nemusí. Tato povinnost neplyne ze žádného zákonného ustanovení a pojištěnec je i nadále považován za OSVČ. Do základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění vstupují příjmy i výdaje z obou činností pojištěnce tzn. z činnosti OSVČ i z činnosti spolupracující osoby.

Zahájení spolupráce nezakládá povinnost spolupracující osoby registrovat se resp. oznamovat uvedenou skutečnost u svého místně příslušného správce daně. Předpokladem ovšem je, že synové se na FÚ již registrovali z důvodu zahájení vlastního podnikání.

Související předpisy:

§ 12 a § 13 Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

§ 2 Zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

§ 2 Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

§ 5 písm. e) Zákona č. 435/2004 o zaměstnanosti

§ 9 odst. 2 Zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

§ 48 odst. 1 písm. a) Zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

§ 10 Zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

§ 2b a § 2d Zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

§ 125 Zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád