Dodatečně vyfakturovaná přeprava při pořízení zboží

  • Publikováno: 26.11.2012
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 12/2012 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Akciová společnost, tuzemský měsíční plátce DPH, pořídil zboží z Evropské unie od ORD z Nizozemí. Pořízení tohoto zboží přiznal podle § 25 ZDPH ke dni vystavení daňového dokladu (doplnění údajů na dokladu) v daňovém přiznání za měsíc srpen 2012. V měsíci září 2012 dofakturoval dodavatel zboží ještě přepravu tohoto zboží. Podle § 36 odst. 3 písm. e) se do základu daně zahrnují také vedlejší náklady mj. i přeprava. Může plátce uvést hodnotu přepravy za zdaňovací období září 2012 uvést do daňového přiznání k DPH jako pořízení zboží do řádku č. 3/43 nebo je nutné podat dodatečné daňové přiznání anebo se jedná o poskytnutí přepravní služby podle § 9 odst. 1, kterou je třeba přiznat ke dni jejího poskytnutí tj. v srpnu 2012 do řádku č. 5/43 daňového přiznání k DPH?

Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. Základ daně zahrnuje také vedlejší výdaje, za které se považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. V souladu se Šestou směrnicí musí být základ daně stanoven ke dni dodání zboží nebo poskytnutí služby.
Pokud máte se svým dodavatelem sjednanou dodávku zboží včetně přepravy, výdaje za přepravu zboží při pořízení z JČŠ jsou součástí základu daně tohoto zboží.
Podle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH plátce daně opraví základ daně a její výši při snížení, popřípadě zvýšení základu daně, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Dodatečně vyfakturovaná přeprava zboží musí být posouzena jako oprava základu daně zboží pořízeného z jiného členského státu. Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém došlo ke zvýšení daně na výstupu. To znamená, že pro účely DPH se přepravní služba uskutečnila nejpozději dne 30. 9. 2012 a zvýšení základu daně je potřeba přiznat v řádném daňovém přiznání za zdaňovací období 09/2012 (ř. 3 a 43 daňového přiznání k DPH).

Je-li provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42, která má za následek zvýšení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, oprávněn provést opravu odpočtu daně. Obecně je plátce oprávněn provést opravu odpočtu směrem nahoru jenom na základě přijatého opravného daňového dokladu. Získat opravný daňový doklad od cizozemího dodavatele ovšem nemusí být právě jednoduchá záležitost, zejména pokud zahraniční zákon nestanoví povinnost doklad vystavit. Domnívám se ale, že v tomto případě je možné od požadavku na opravný doklad upustit. Důvodem je, že ani držba prvotního daňového dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu není nutnou podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet daně. Postačuje, aby daň na výstupu byla přiznaná, nárok na odpočet lze pak prokázat i jiným způsobem. Dle mého názoru, stejná benevolence platí i při dodatečném zvýšení odpočtu daně, kdy ve Vašem případě může zcela postačovat předložení dodatečně vystavené faktury za přepravu.

Související předpisy:
§ 36 odst. 1 a odst. 3 písm. e) a odst. 4 ZDPH
§ 42 ZDPH
§ 73 odst. 1 písm. b) ZDPH
§ 74 odst. 2 ZDPH