Odpis pohledávky po prohraném soudu

  • Publikováno:4.6.2013
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 6/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

 

S. r. o., plátce DPH, vede účetnictví. V minulosti vymáhal pohledávku soudně, proto vytvořil 100 % daňovou opravnou položku. Nyní soud prohrál. Odpis pohledávky bude daňový, protože opravná položka byla daňová, nebo nedaňový, protože soud prohrál?

V roce 2013 je možné daňově účinně odepsat pohledávku:

a) o které bylo účtováno do zdanitelných výnosů (neosvobozených),

b) a ke které lze současně uplatňovat opravné položky podle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen „ZoR“), případně se jedná o pohledávku, ke které nelze tvořit opravnou položku podle ZoR pouze proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 6 měsíců, nebo proto, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení, za dlužníkem.

Pohledávku je možné daňově odepsat i v případě, že nenastali důvody uvedené v § 24 odst. 2 písm. y) bod 1 až 6 (jako je např. zrušení konkurzu pro nedostatek majetek dlužníka, úpadek dlužníka, smrt dlužníka atd.). Kvalifikovaným důvodem pro daňově uznatelný odpis je rovněž existence zákonné opravní položky, vytvořené dle § 8a až 8c ZoR, kterou je pohledávka zcela nebo zčásti kryta. Podmínkou je, že pohledávka nebyla dlužníkem zpochybněna a nejedná se o promlčenou pohledávku.

V dotazu neuvádíte konkrétní důvody, na základě kterých bylo soudní řízení neúspěšné. V této souvislosti si dovoluji upozornit na rizika plynoucí ze zpochybnění existence pohledávky. Jedná se např. o pohledávky vzniklé na základě neplatného právního úkonu, které není možné daňově zohledňovat. V tomto případě je zákonná opravní položka vytvořena neoprávněně a je potřeba ji zrušit. Daňový odpis pohledávky, tak jak jsem ho popsala výše, je za uvedených okolností vyloučen.

Související předpisy:

§ 24 odst. 2 písm. i) a y) Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

§ 8a až 8c Zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů