Podílový fond

  • Publikováno: 21.2.2013
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 3/2013 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová


Bude daňově uznatelným nákladem investice do podílového fondu, když takto učiní s. r. o.? Bude výnos, pokud bude doba trvání investice více než 6 měsíců rovněž osvobozen od daně z příjmu právnických osob, nebo se toto vztahuje jen na fyzické osoby?

Podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu, s nímž jsou spojena další práva plynoucí ze zákona o kolektivním investování nebo ze statutu podílového fondu.

Nákup cenného papíru - podílového listu se účtuje, v souladu s ČÚS 014, rozvahově, tzn. bez vplyvu na hospodářský výsledek kupujícího - účetní jednotky. Na účet nákladů se účtuje úbytek, zejména prodej podílového listu.

Co se týče daně z příjmů, pořizovací cenu podílového listu nelze uznat pro daňové účely za výdaj (náklad) vynaložený k dosažení, zajištění a udržení příjmů poplatníka. Pořizovací cena vstupuje do daňových výdajů až při prodeji podílového listu investiční společnosti (pokud se jedná o otevřený podílový fond) nebo i jiné osobě.

Příjmy z prodeje podílového listu nejsou u poplatníka - právnické osoby osvobozeny od daně z příjmů, osvobozeny od daně nejsou ani výnosy plynoucí z titulu držby podílového listu. Příjmy z podílu na zisku podílového listu se zdaňují srážkovou daní podle § 36 ZDP ve výši 15%. Příjmy připadající na podílový list při zrušení podílového fondu je možné snížit o pořizovací cenu podílového listu, je-li plátci poplatníkem prokázána.

Související předpisy:

§ 1 odst. 1 Zákon č. 591/1992 o cenných papírech

§ 8 Zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

§ 8 odst. 1 Vyhlášky č. 500/2002 k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví

Český účetní standard č. 014

§ 24 odst. 2 písm. r) Zákona č.586/1992 Sb. o dani z příjmů

§ 25 odst. 1 písm. c) Zákona č.586/1992 Sb. o dani z příjmů

§ 36 odst. 2 Zákona č.586/1992 Sb. o dani z příjmů