Příjmy ze zahraničí

  • Publikováno: 28.5.2014
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 5/2014 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

 

Fyzická osoba, zaměstnanec, daňový rezident ČR, má příjmy ze zaměstnání v Saudské Arábii. Obdobně pracoval v Saudské Arábii i v loňském roce a účetní firma, která mu dělala přiznání k dani z příjmů, na řádku č. 32 vyčíslila tzv. hypotetické příspěvky na sociální pojištění. Tato částka se rovnala asi 10 % zdanitelných příjmů z řádku č. 31. Jak k této částce firma došla, případně, jak postupovat letos?

Od 1. 1. 2014 se provádí Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (dále jen „Smlouva“), zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 42/2013 Sb.m.s.. Při zdaňování příjmů ze závislé činnosti je potřeba postupovat podle čl. 6 uvedené Smlouvy a dále podle příslušných ustanovení národních daňových zákonů (v ČR je to zejména § 6 a 38f ZDP). Pokud byly, vámi uvedené příjmy, již v Saudské Arábii zdaněny, můžete je v ČR vyjmout ze zdanění, za předpokladu, že je tato metoda pro vás výhodnější nežli prostý zápočet daně zaplacené v Saúdské Arábii podle čl. 23 Smlouvy. Vynětí se provede přímo v českém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde je potřeba přiznat celosvětové příjmy českého daňového rezidenta, tzn. včetně příjmu ze závislé činnosti ze zdrojů v Saudské Arábii. V daňovém přiznání se vypočítá základ daně ze závislé činnosti ze zahraničních i českých příjmů podle českých předpisů. V ČR jsou základem daně ze závislé činnosti příjmy, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na SP a ZP, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel (dále jen „pojistné“). Částka odpovídající pojistnému se při výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závislé činnosti i u zaměstnance, u něhož se odvod pojistného neřídí právními předpisy České republiky, resp. zaměstnance, nakterého se zcela nebo částečně vztahuje zahraniční pojištění stejného druhu. Prakticky to znamená, že hrubá mzda zaměstnance (řádek 31 daňového přiznání) se zvýší o pojistné vypočítané podle českých právních předpisů, a to o 34 % z vyměřovacího základu. Pro tyto účely je nutné respektovat maximální základ pojistného na sociální pojištění, tzn. vypočítané pojistné na SP, nesmí překročit částku 26 % z maximálního vyměřovacího základu (za rok 2014 je to částka 1 245 216 Kč). Zahraniční pojistné, zaplacené v Saudské Arábii se nebere vůbec v potaz. Pokud má zaměstnanec příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů v ČR i v zahraničí, uvede na řádku č. 32 daňového přiznání úhrn hypotetického pojistného ze zahraničních příjmů a skutečně zaplaceného pojistného z českých příjmů. Maximální základ pojistného pro SP se pak porovnává s úhrnem vyměřovacích základů ze všech zaměstnání. Pokud bylo, např. zaplaceno maximální pojistné na SP z českých příjmů, zahraniční příjem se již dále o pojistné na SP nenavyšuje. Případně může nastat situace, že se navýší jenom o rozdíl mezi maximálním pojistným na SP a zaplaceným pojistným na SP z českých příjmů).

Související předpisy:

• § 6 odst. 12 ZDP

• § 13 ZDP

• § 38f ZDP

• sdělení č. 42/2013 Sb. m. s. Ministerstva zahraničních věcí – Smlouva mezi vládou české republiky a vládou království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu