Motivační příspěvek

Dotaz:

Chceme vyplácet studentovi, který je u nás činný na DPP, také motivační příspěvek na vzdělání. Připočítává se tento příspěvek k částce vyplácené za DPP pro účely zjištění povinnosti odvodu sociálního a zdravotního pojištění? Příklad: na DPP se vyplácí 10.000 Kč, na příspěvek 5000Kč. Bude se odvádět pojistné z 15.000Kč? Nebo se oba příjmy posuzují samostatně, tj. že z DPP nevzniká účast na pojištění a tedy ani příspěvek nebude podléhat pojištění?

Odpověď:

Podle § 109 Zákoníku práce je za odměnu z dohody o provedení práce považováno peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě DPP (§ 74 až 77 tohoto zákona). Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance se považuje i fyzická osoba, činná na základě DPP, jestliže jí byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Započitatelným příjmem je takový příjem, který se zahrnuje do základu pojistného na důchodové pojištění. Podle zákona o pojistném na sociální pojištění jsou pojistné povinni platit také zaměstnanci činní na základě DPP, pokud jsou účastni důchodového pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění. Zaměstnanci činní na DPP jsou účastni NP, jestliže jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Definice započitatelného příjmu je pro tyto účely stejná jak jsem uvedla výše. Motivační příspěvek je považován za peněžní složku odměny, která souvisí se zaměstnáním. Pokud je ale osvobozen od daně z příjmů fyzických osob (podmínky viď §24 odst. 2 písm. zu)), nevstupuje do vyměřovacího základu pro výpočet důchodového (ale ani nemocenského a zdravotního pojištění). To znamená, že v tomto případě motivační příspěvek není považován za započitatelný příjem a nezapočítává se pro vznik účasti zaměstnance na DPP na sociálním a zdravotním pojištění. Opačná situace by nastala, pokud by nebyli splněni podmínky pro osvobození motivačního příspěvku od daně z příjmů FO.

http://www.penize.cz/socialni-a-zdravotni-pojisteni/275704-motivacni-prispevek-a-dpp