Opravné přehledy

Dotaz:

Dobrý den, jsem OSVČ a uplatňuji výdaje procentem. V 12/2010 jsem přerušila podnikání a dosud jsem je neobnovila. V 12/2010 mi zůstala pohledávka, která mi byla zaplacena v 01/2011. Chápu dobře, že tuto pohledávku jsem podle §23 odst 8 měla zahrnout již do přiznání 2010? A pokud teď budu podávat přiznání dodatečné, musím podat i opravný přehled na SP a ZP, nebo pro účely pojištění příjem vykazuji až podle skutečné platby, tj. za rok 2011?

Odpověď:

Pokud jste přerušila podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost a nezahájila ji do termínu pro podání daňového přiznání za rok 2010, vznikla Vám povinnost zvýšit svůj základ daně za rok 2010 (§ 23 odst. 8 bod 3 Zákona o daních z příjmů) o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem. Pokud jste tak neučinila, máte povinnost podat za rok 2010 dodatečné daňové přiznání a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste pochybení zjistila (§ 141 odst.1 Daňového řádu).V souladu s § 3a Zákona  č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění platném k 31.12.2010, je  vyměřovacím základem pro účely zdravotního pojištění u OSVČ 50 % z příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Tento základ daně se uvádí i v přehledu OSVČ a počítá se z něho roční výše pojistného. Zvýšení základu daně z titulu přerušení podnikání není výdajem, ale úpravou základu daně dle § 23 odst.8 ZDP. Do vyměřovacího základu se dodaněná pohledávka promítne až v době, kdy dojde k její úhradě. Z titulu úpravy základu daně proto nemusíte podávat opravný přehled pro účely zdravotního pojištění. .

Co se týče sociálního pojištění, v souladu s § 5b Zákona č.589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti platném k 31.12.2010 je vyměřovacím základem OSVČ částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí základ daně podle § 7 zákona o daních z příjmů z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po úpravě podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů. V tomto případě se tedy úprava základu daně do přehledu OSVČ za rok 2010 měla zahrnout a proto bude potřeba podat přehled opravný. Opravní přehled jste povinna podat do 8 dnů ode dne, kdy jste se o pochybení dozvěděla. V opravném přehledu uvedete novou výši daňového základu. Částku rozdílu mezi pojistným, které máte podle opravného přehledu zaplatit, a pojistným, které jste původně zaplatila jste povinna doplatit do 8 dnů ode dne podání opravného přehledu. Nová výše záloh se platí od kalendářního měsíce, v němž jste podala opravný přehled. Opravný přehled se podává na tiskopisu pro podání přehledu a uvádí se také důvod pro jeho předložení.

http://www.penize.cz/socialni-a-zdravotni-pojisteni/231914-dodatecny-prehled-pojisteni-za-rok-2010