Dodatečné daňové přiznání a sociální pojištění

  • Publikováno: 21.2.2013
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 3/2013 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

 

Podnikatel, fyzická osoba, chce dodatečně upravit základ daně za rok 2011 pro účely přechodu z paušálu 2011 na skutečné výdaje 2012. Pohledávka k 31. 12. 2011 ve výši 100 000 Kč. Z hlediska daní fyzických osob mu žádné sankce nehrozí - § 23 odst. 8 písm. b) ZDP – doplatí 15 000 Kč = zvýšení daně za 2011.

Jak je to ale v případě sociálního pojištění, kde vyměřovací základ pro SP je základ daně. Základ daně se úpravou zvýší o 100 000 Kč z čehož pojistné na SP činí 100 000 x 0,5 x 0,292 = 14 600 Kč. Podá se opravný přehled a 14 600 Kč se doplatí. Jaké sankce ale může podnikatel očekávat když:

a) – zaplatí o 10 měsíců později 14 600 Kč

b) – měl od dubna 2012 platit zálohy ve výši o 1217 Kč větší, než platil (100 000 x 0,5 / 12 x 0,292 = 1 217 Kč)?

Vztahuje se i na tento případ sankce 0,05% za každý den prodlení? Na doplatek i na zálohy?

Postup OSVČ při opravě vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové zajištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti směrem nahoru upravuje §15 odst. 2 Zákona č.589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pokud OSVČ uvedla, ve svém řádném přehledu, nižší vyměřovací základ než, dle zákona, měla, je povinna:

1. Podat nejpozději do 8 dnů, ode dne kdy se o změně vyměřovacího základu dozvěděla, opravný přehled.


2. Doplatit do 8 dnů ode dne,němž byl nebo měl být opravný přehled podán, pojistné za příslušný kalendářní rok (14.600 Kč),


3. Platit zálohy na pojistné v nové výši od kalendářního měsíce, v němž byl resp. měl být opravný přehled podaný.


Opravný přehled se podává na tiskopisu pro podání řádného přehledu. V opravném přehledu se uvede nová výše daňového základu (po úpravě podle § 23 odst. 8 ZDP), nově vypočítané pojistné a částku rozdílu mezi pojistným, které OSVČ má povinnost podle opravného přehledu zaplatit, a pojistným, které OSVČ zaplatila za kalendářní rok, za který opravný přehled podává. V opravném přehledu se uvede také nejnižší měsíční vyměřovací základ pro stanovení záloh na pojistné, důvod pro jeho předložení a datum zjištění nové výše vyměřovacího základu. Za tento datum může být považován i den podání dodatečného daňového přiznání, kterým se zvyšuje základ daně.

Pokud podáte opravný přehled a doplatíte pojistné i zálohy ve lhůtách výše uvedených, žádná sankce Vám, ze strany OSSZ vyměřena nebude.

Související předpisy:

§15 odst. 2 Zákona č.589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v znění platných předpisů

§ 23 odst. 8 Zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů v znění platných předpisů