Přeplatek na pojistném

  • Publikováno: 28.05.2014
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 6/2014 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Zaměstnanci bylo omylem sráženo sociální pojištění i po dosažení maximálního vyměřovacího základu (u jednoho zaměstnavatele) za rok 2013. Musíme vyhotovit opravné přehledy a požádat ČSSZ o vrácení přeplatku? Zaměstnanec si za rok 2013 už podal daňové přiznání. Jak máme vyřešit vrácení přeplatku na dani za rok 2013?

Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn základů pojistného zaměstnance maximální základ pojistného a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje tento maximální základ. Uvedené platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce, avšak u téhož zaměstnavatele. Pokud ale zaměstnavatel nesprávně srážel zaměstnanci pojistné na sociální pojištění i po dosažení maximálního základu pojistného, vznikl mu přeplatek na pojistném. Příslušná OSSZ vrátí zaměstnavateli přeplatek na pojistném na základě jeho písemné žádosti, doplněné opravnými přehledy o výši pojistného. Přeplatek na pojistném se vrací plátci pojistného nebo jeho právnímu nástupci do pěti let po uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl, pokud není jiného splatného závazku vůči ČSSZ. Nárok na vrácení přeplatku zaniká, nebyla-li žádost o vrácení podána do pěti let po uplynutí kalendářního roku, v němž přeplatek vznikl. Předpokládám, že zaměstnanec, ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nesprávně vypočítal dílčí základ daně podle § 6 ZDP, a to z důvodu vyššího pojistného na SP, zaplaceného zaměstnavatelem. Pokud si tím nesprávně zvýšil svojí daň z příjmů fyzických osob, může podat dodatečné daňové přiznání, kde chybu opraví, a požádá finanční úřad o vrácení přeplatku na dani. Může tak ale učinit nejpozději do konce lhůty pro stanovení daně podle § 148 daňového řádu, která je tříletá. V dodatečném daňovém přiznání zaměstnanec uvede rozdíl oproti poslední známé dani a den jeho zjištění a také důvody pro podání dodatečného daňového přiznání.

Související předpisy:

• § 15a odst. 2 písm. a) ZDP

• § 17 odst. 3 ZDP

• § 141 odst. 2 daňového řádu

• § 148 daňového řádu